Home

Mattheüs 27

HSV - Mattheüs 27 - Het heilig evangelie naar de

 1. 27. Zelfmoord van Judas. 1 Als Ps. 2:2. Mark. 15:1. Luk. 22:66. 23:2. Joh. 18:28. het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden.. 2 En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg, en gaven Hem over aan Hand. 3:13. Pontius Pilatus, den stadhouder. 3 Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende.
 2. Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs ; hoofdstuk 27
 3. Volgens Mattheüs. 27 Toen het ochtend werd, kwamen alle overpriesters en de oudsten van het volk bij elkaar om te overleggen hoe ze Jezus konden ombrengen.+ 2 Ze boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de gouverneur.+ 3 Judas, de verrader, zag dat Jezus veroordeeld was en kreeg spijt
 4. Mattheüs 27. 27. Het einde van Judas. 1 Toen # Ps. 2:2; Mark. 15:1; Luk. 22:66; 23:2; Joh. 18:28 het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te doden
 5. Mattheüs 27. 27. Jezus voor Pilatus. 1 Vroeg in de morgen kwam de hele Hoge Raad weer bijeen om te bespreken hoe de Romeinse overheid overgehaald kon worden Jezus ter dood te brengen. 2 Na afloop van de vergadering stuurden zij Hem geboeid naar Pilatus, de Romeinse gouverneur
 6. Mattheüs 27:1-66—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

Mattheüs 27 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Mattheüs 27: 27-31. Mattheüs 27. 27. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. 28. En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; 29 Mattheüs 27 Het Boek (HTB) Jezus voor Pilatus. 27 Vroeg in de morgen kwam de hele Hoge Raad weer bijeen om te bespreken hoe de Romeinse overheid overgehaald kon worden Jezus ter dood te brengen. 2 Na afloop van de vergadering stuurden zij Hem geboeid naar Pilatus, de Romeinse gouverneur. 3 Toen Judas, die Hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood was veroordeeld, kreeg hij berouw

1:26-27 . Wijsh. 2:23 Sir. 17:3. 1:26 . Gen. 5:1 1 Kor. 11:7 Ef. 4:24 Kol. 3:10 God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' 27. 1:27 . Gen. 9: Mattheüs 27 Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden. En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stad... Read verse in Statenvertaling (Dutch De opstanding in Matthéüs 27:52-53. Wat is de betekenis van het onderstaande tekstgedeelte? Matthéüs 27:52-53: en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen Schriftlezing: Mattheüs 27:57-61 In de afgelopen weken heb ik veel naar de Matthäuspassion van J.S. Bach geluisterd. Het begin met een uitvoering in de Laurenskerk in Rotterdam begin april Daarna heb ik deze muzikale vertelling van het lijdensevangelie door Bach veel nageluisterd tijdens de voorbereiding voor preken en meditaties

Mattheüs 27 — Watchtower ONLINE LIBRAR

Mattheüs 27 Mattheüs 27. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 26 Vierde aankondiging van het lijden. 26 1 En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat Hij tegen Zijn discipelen zei: 2. 26:2 . Mark. 14:1 Luk. 22:1 Joh. 13: « Mattheüs 27 snelkiezer . met kanttekeningen. 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. » meer. 2 En ziet, er geschiedde een grote. Schriftlezing: Genesis 3:14-19 - Mattheüs 27:27-32 Datum: 13 april 2017 Een liefdegeur die blijft Stille week Schriftlezing: Mattheüs 26:1-13 Datum: 10 april 2017 Geestelijk strijd (5): het gebed van Jezus in Gethsémané! Geestelijke strijd Schriftlezing: Mattheüs 26:36-46 Datum: 2 april 2017 Als mensen de regie neme Mattheüs 27:57-66. Joodse leiders spannen met Pilatus samen om Jezus' graf te beveiligen. Vat Matteüs 27:52-56 samen door uit te leggen dat een rijke discipel, Jozef van Arimethea, na de dood van Jezus 'om het lichaam van Jezus' vroeg

Geytenbeekje schreef:Mattheüs 27:9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben; Zacharia 11:13 Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze henen voor den pottenbakker: een heerlijken prijs, dien ik waard geacht ben geweest. MATTHEÜS 27. Het einde van Judas 1 ALS a het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden. 2 En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg en gaven Hem over aan b Pontius Pilatus, 1 den stadhouder Mattheüs 27 Het Boek 1 Vroeg in de morgen kwam de hele Hoge Raad weer bijeen om te bespreken hoe de Romeinse overheid overgehaald kon worden Jezus ter dood te brengen. 2 Na afloop van de vergadering stuurden zij Hem geboeid naar Pilatus, de Romeinse gouverneur. 3 Toen Judas, de verrader, zag dat Jezus ter dood was veroordeeld, kreeg hij berouw

27 Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. 28 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; 29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieen voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning. Mattheüs 27 Dutch Staten Vertaling 1 Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden We lazen Mattheüs 27: 45-54 en Hebreeën 10:19-23. De tekst is Mattheüs 27: 51a. Het thema is: Het gescheurde voorhangsel De toegang was gesloten Het voorhangsel wordt gescheurd De toegang is geopen Uitleg Mattheüs 27: 9. Bericht door huisman » Ma Nov 22, 2010 9:45 am . Gisteren viel mij iets op tijdens het Bijbellezen, Mattheüs haalt hier de profeet Jeremia aan terwijl het niet door Jeremia gesproken is maar door Zacharia. 9 Toen is vervuld geworden,.

We lazen: Mattheüs 27 : 11 - 26 De tekst is: Mattheüs 27 : 18 'Want hij wist dat zij Hem uit afgunst overgeleverd hadden. Mattheüs 27:57-60. Predikant: Ds. J.L. Schreuders. Predikant: Ds. J.L. Schreuders | 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathéa, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. 58. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus Mattheüs Hoofdstuk 27. 1 Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden.. 2 En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder.. 3 Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig. Mattheüs 27:11-54 Het Boek (HTB). 11 Jezus moest terechtstaan voor Pilatus, de Romeinse gouverneur. 'Bent U de koning van de Joden?' vroeg Pilatus Hem. 12 'U zegt het,' antwoordde Jezus. De mannen van de Hoge Raad beschuldigden Jezus van alles en nog wat, maar Hij verdedigde Zich niet Mattheüs 8 vers 23-27 . Author: Kees-Jan Van Hartingsveldt Created Date: 1/14/2021 11:30:25 AM.

Matteüs (ook Mattheus, Mattheüs of Matthéüs; Koinè Ματθαίος, Matthaíos, een hellenisering van het Hebreeuwse מתי/מתתיהו, Mattay of Mattithyahu, geschenk van JHWH) was een van de twaalf apostelen die door Jezus werden geroepen. Soms wordt hij vereenzelvigd met Levi (en daarom ook wel 'Matteüs Levi' genoemd [bron?]), maar het is niet zeker of het om dezelfde persoon gaat Lezen: Mattheüs 27 : 11 - 37. Tekst: Mattheüs 27 : 29 A 29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, De doornenkroon Punten: 1. De corona lijders 2. De corona Drager. Gezongen Psalmen: Psalm 2 : 1 Psalm 21 : 1 en 3 Psalm 3 : 1 Psalm 103 : Dit is een live-uitzending van de Hersteld Hervormde Gemeente SchiedamLiturgie:Psalm 38: 11 en 12Psalm 40: 4Schriftlezing: Mattheüs 27: 45 - 60Psalm 22: 1 en.. Mattheüs 27 319 verzen 1-2 Overgeleverd aan Pilatus 319 verzen 3-10 De dood van Judas 319 verzen 11-14 Ondervraging door Pilatus 321 verzen 15-21 Jezus of Barabbas 322 verzen 22-26 Ter dood veroordeeld 323 verzen 27-31 Bespot 325 verzen 32-38 De kruisiging 32 Mattheüs 27 vers 46 Eli, Eli, lemá sabachtháni? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?.

Mattheüs 27 HSV Bijbel YouVersio

 1. Het Evangelie volgens Matteüs vermeldt geen auteur. In de christelijke traditie wordt de apostel Matteüs als auteur beschouwd. Die apostel was een Joodse tollenaar - een belastingontvanger - die een discipel van Jezus Christus werd. De vroegste melding van Matteüs als auteur vinden we bij Eusebius die in zijn kerkgeschiedenis (323 n.Chr.) Papias aanhaalt die meldt dat Matteüs de logia.
 2. 27 juli De Ark Lucas 4:14-30; daarna OSG Kortenhoef 25 januari 2009; 20 april Gasthuis Leviticus 16; 30 maart Taborkerk Ede 1 Petrus 1 en Johannes 20:19-31; 13 januari Oude Kerk Johannes 1:29-34; 2007. 23 december De Ark Midden-Noord Mattheüs 1:18-25; 4 november Ekklesia Ezechiël 16; daarna Muiderberg 11 november en OSG Kortenhoef 27 januari 200
 3. Mattheüs 27:24-25. Predikant: Ds. J.L. Schreuders. Predikant: Ds. J.L. Schreuders | 24. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veelmeer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig van het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien
 4. Preek - Mattheüs 5, 27 - 32. Like? Toegevoegd door Redacteur AZ op 2 maart 2017. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - middagdienst.
 5. Mattheüs 27:57-66 Wij die al een poosje meedraaien in het christendom horen te weten dat de God van de Bijbel soeverein is. Dit betekent o.a. simpel gezegd dat God Zijn plan van verlossing, door heel de geschiedenis heen, aan het uitvoeren is
 6. 27 Onmiddellijk zei Jezus tegen hen: Rustig maar! IK BEN het, wees maar niet bang. 28 Petrus antwoordde: Heer, als U het bent, beveel mij dan om over het water naar U toe te komen! 29 Jezus zei: Kom! Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen.

Mattheüs 9:27-38. Vanmorgen maken wij Mattheüs 9 af, én wij gaan het Heilig Avondmaal vieren. Dus laten wij maar meteen onze Bijbels openslaan op Mattheüs 9:27. Mattheüs 9:27-38. Toon volledige notitie Ds. J. Belder Mattheüs 26:30m Ds. J. Belder Mattheüs 28:20 Rouwdienst ds. P. van Bergen Bravenboer Ds. J. Belder Psalm 77:20-21 Ds. C. van den Berg Johannes 21:18-19 Ds. C. van den Berg Richteren 16:30b Bevestiging ds. W.J. op 't Hof te Nederhemert Ds. C. van den Berg Ruth 1:17a, 19b en 21a Ds. C. van den Berg Zondag 3 C. Hogchem Mattheüs 8:23-27 Ds. C. Hogchem Mattheüs 14:28-31 Ds. C. Hogchem Openbaring 20:11-12 Oudejaarsdienst 1994 Ds. C. Hogchem Psalm 90:11-12 Oudejaarsdienst 1993 Ds. A.F. Honkoop 2 Koningen 8:11c Dankdag Ds. A.F. Honkoop Exodus 33:2 Ds. A.F. Honkoop Gelijkenis rijke man & Lazarus Verteld aan kinderen met beperkin

27 Toen Jezus van daar verder ging, volgden twee blinde mannen Hem. Ze riepen aldoor: Help ons alstublieft, Zoon van David! 28 Toen Jezus zijn huis was binnen gegaan, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus zei tegen hen: Geloven jullie dat Ik. Mattheüs 27:52-53 M.V. 28-8-2012 Vraag van een lezer: Hoe moeten wij onderstaande tekst verstaan. Hoewel er weinig over staat valt mij op dat bij het sterven van de Heere Jezus de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt (dus vóór de opstan-ding van de Heere Jezus Christus) Israël had Jezus gekruisigd en in het openbaar riepen hun eigen oordeel over hun uit: En al het volk antwoordde en zeide: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen! (Mattheüs 27:25) Gods oordeel over Israël 70 na Christus bevestigde hun misdaad, de kruisiging van Jezus

Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Ds. C.A. Tukker: Mattheüs 26:14: 09-08-2008: Ds. J. Catsburg: Mattheüs 22:11-12: 14-08-2008: Ds. A. van der Zwan: Mattheüs 26:5 Mattheus 24:27 . SV: Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen

Afbeelding Missale Romanum 121 - JEZUS WORDT GEGESELDNieuwe opzet Mattheüs Passie leidt tot conflict

Mattheüs 27 HTB Bijbel YouVersio

Schriftlezing: Mattheüs 27: 15-26 en Handelingen 2: 32-41 Zondag: HC zondag 26 | Handelingen 2: 38-39 Thema: De Doop (2): De belofte bij de Doop: [1] het bloed van Christus [2] de Geest van Christus [3] de belofte van Christu Preek Mattheüs 2 en Jeremia 31 over Kindermoord Bethlehem. Tranen en troost. Historische en geestelijke lijn. Luister mp3 of download PDF Audio-opnamen preken en catechisaties van ds. J.P. Paauw Mattheüs 11:28-30 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,.

Mattheüs 27. Mattheüs 26. Matthëus 25. Laatste Berichten. Jezus in de ogen kijken door Corrie ten Boom. admin-February 6, 2021. 0. Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom. Waar maak jij je allemaal druk om. February 4, 2021 Mattheüs: 8:23-27 'Houvast' (ook MP3) Mattheüs: 9:9-13 'God plakt geen etiketten' (ook MP3) Mattheüs: 9:35-38 'Ziende de scharen ' (ook MP3) Mattheüs: 11: 2-6 'Zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.. Bijbelstudie Mattheüs 24 Want alsdan zal grote verdrukking wezen De rede der laatste dingen , is de titel dat hoofdstuk 24 van het Mattheüs Evangelie doorgaans meekrijgt. De uitgebreide redevoering van de Here Jezus is prachtig chronologisch en is daardoor toch echt de backbone of prophecy 1055 Plaatsingslijst van het archief van C. Graafland . Levensjaren 1928-2004 . Jaren van de collectie ca. 1954-2004. Samengesteld door: dr. M.J. Aalders, A. Langeweg e Mattheüs 24 Dutch Staten 27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. 28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden

Rekenpenningen – Pagina 5 – Metaaldetectie Vlaanderen

Mattheüs 27 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

Mattheüs 13:10-16. Zondag 27 Augustus 1933. Habakuk 3:17-19. Zondag 3 September 1933. Prediker 7:10-13 (Dankdag) Woensdag 29 November 1933. Ps 85:2-5 en Lev 23:29. Zondag 3 December 1933. Lev 23:29. Leviticus 16:11-19. Zondag 3 December 1933. Jesaja 64:1a Laatste Advent. Zondag 24 December 1933. Mattheüs 2:13-18 . Zondag 7 Januari 1934. #live #livestream #kerkdienst #online #dienst #kerk #onlinekerk #corona #goedevrijdag In verband met het Coronavirus en de genomen maatregelen door de overh..

Video: Mattheüs 27 - Statenvertaling met kanttekeninge

Mattheüs 27:27-44; Mattheüs 1 - Statenvertaling (Dutch

Mattheüs 6:27 door Eddy Hoogendijk | Gepubliceerd 12 oktober 2020 - Updated 26 oktober 2020 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen Mattheüs 25 Mattheüs 27 >> 26:1 En het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide: 26:2 Gij weet, dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden Wij maken gebruik van (analytische) cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies van derden kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Browse je verder, dan ga je hiermee akkoord

Mattheüs 27:17 Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus

All Sermons For Mattheüs 5: 21-26. Morgendienst 2021-02-07 09:30 geplaatst op7 februari 2021 | Pastor: Ds. A. Hakvoort. 2-7 Genesis 5: 12-27 Genesis 17: 1-8 Genesis 17: 15-22 Hebreeën 1: 1-4 Hebreeën 1: 9-10 Hebreeën 11:. Mattheüs 27:9-10. Predikant: Ds. J.L. Schreuders. Predikant: Ds. J.L. Schreuders | 9. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremía, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls,.

PrekenWeb - Preken uit Mattheüs 27

Predikant: Ds. J.L. Schreuders | 3. Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, 4. Zeggende: Ik.. Bible Text: Mattheüs 27:46 | Predikant: Ds. J.L. Schreuders 46. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij.. Mattheüs 27:24 Een gerust hart uit de water-kraan Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige

mattheus 27 op Online-Bijbel

17 april 2011 9.30 uurMatth. 27:27-31 Voorganger: Dr. R. van Koote De 27 stukken evangelietekst bestaan uit in totaal 729 maten, wat het kwadraat is van 27. In het stuk wordt door het koor: Herr, bin ich's? gezongen. Dit is in het stuk wanneer Jezus met de 12 apostelen aan het laatste avondmaal deelneemt en aankondigt dat hij door een van hen verraden zal worden MATTHEÜS 9:9-13 MARKUS 2:13-17 LUKAS 5:27-32. JEZUS ROEPT MATTHEÜS, DE BELASTINGINNER. HIJ GAAT OM MET ZONDAARS OMDAT HIJ ZE WIL HELPEN. Nadat hij de verlamde man heeft genezen, blijft Jezus een tijdje in de omgeving van Kapernaüm bij het Meer van Galilea

Preek: Waarom hebt U Mij verlaten? (Mattheüs 27) Leespreke

Lezen: Mattheüs 27 : 27 - 32. Tekst: Mattheüs 27 : 32 32 En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; dezen dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg. Gezongen Psalmen: Psalm 49 : 3 en 5 Psalm 34 : 8 en 9 Psalm 30 : 2 Psalm 4 : 31 maart 2019 Tekst: Mattheüs 27:19 Voorganger: Ds. P. den Butte Lezen: Mattheüs 27 : 11 - 37. Tekst: Mattheüs 27 : 29 A 29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, De doornenkroon Punten: 1. De corona lijders 2. De corona Drager. Gezongen Psalmen: Psalm 2 : 1 Psalm 21 : 1 en 3 Psalm 3 : 1 Psalm 103 : Naam. De naam Mattheüs komt uit het Latijn (Mattheus in de Latijnse vulgaat-vertaling) en luidt in het Grieks, de brontaal van het Nieuwe Testament, Mat'thaios (Ματθαιος).De betekenis van de naam is 'geschenk van Jahweh', 'gave van Jahweh'. Hij heet Levi in Markus 2:14 en Lucas 5:27,29

PrekenWeb - Ds. C.G. Vreugdenhil - Mattheüs 27 : 27-3

 1. Mattheüs 2v 13-18 - 2008 Amersfoort, Bergkerk Mattheüs 2v 13-18 - 2014 Hattem, Oude Kerk Mattheüs 4v 1-11 - 2010 Nijkerk, Grote kerk Mattheüs 4v 1-11 - 2011 Oldebroek, Dorerk Mattheüs 4v 1-11 - 2011-2 Oosterwolde, Dorerk Mattheüs 4v 1-11 - 2011-
 2. arie Vak sluiten. Het Nieuwe Testament — boek voor de se
 3. Preek - Mattheüs 27, 39 - 44. Like? Toegevoegd door Redacteur AZ op 2 maart 2017. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - middagdienst.
 4. Mattheüs zorgde voor flink wat chaos in 'Love Island' toen hij na Casa Amor de villa binnenstapte met yogadocent Jaimy. Toch wilde de voetballer ook met haar niet settelen. Via Instagram doet Jaimy nu een boekje open over hun break-up

Mattheüs 27 HTB - Jezus voor Pilatus - Vroeg in de morgen

 1. Mattheüs maakt duidelijk dat met de komst van Christus die Koning gekomen is. Dit wordt onderstreept door het feit dat we in dit evangelie meer aanhalingen uit het Oude Testament over het leven en het sterven van Christus aantreffen dan in de drie andere evangeliën samen
 2. Hij is bedoeld voor iedereen die de bijbel liever wat makkelijker heeft. Door de woordkeus is hij heel geschikt voor beginnende bijbellezers. En door de korte zinnen en korte woorden is hij ook goed te lezen door mensen die lezen moeilijk vinden
 3. 27-08-2008: Dhr. H. Binnendijk: Genesis 13 : De God van Abram, Izak en Jakob (4/28) 27-08-2008: Dhr. H. Binnendijk: Genesis 14 : De God van Abram, Izak en Jakob (5/28) 27-08-2008: Dhr. H. Binnendijk: Genesis 15 : De God van Abram, Izak en Jakob (6/28) 27-08-2008: Dhr. H. Binnendijk: Genesis 16 : De God van Abram, Izak en Jakob (7/28) 27-08-2008.
 4. Mattheüs 26 Mattheüs 26. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 25 27 Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. 28 Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. 29
 5. Mattheüs 7 Mattheüs 7. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 6 27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. 28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd,.

Genesis 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Mattheüs 27 vers 27 t/m 30 : Jezus, de Verlosser! De Spotkoning! . 12-mrt-2011: Mattheüs 27 vers 27 t/m 31 : Jezus weggeleid : Lijdenspreek: 02-feb-2005: Mattheüs 27 vers 27 t/m 31 : De ingrijpenste openbaring van Gods Liefde! . 12-mrt-2011: Mattheüs 27 vers 32 : Simons kruisdragen achter Jezus. Dopen/Nabetrachting: 12-mrt-2011: Mattheüs. Mattheüs 28 Mattheüs 28. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 27 Het einde van Judas. 27 1 Toen . 27:1 . Ps. 2:2 Mark. 15:1 Luk. 22:66 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, 27:43 als Hij Hem welgezind is - Letterlijk:.

Zon schijnt weer voor instrumentmakersschool - Onderwijs

Mattheüs 27 - SVV Bible - Bible Study Tool

Preek Mattheüs 7:24-27: Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond Mattheüs 27 Markus 1 >> Mattheüs 28. 28:1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. Literatuur: Boekjes 'Na drie dagen' DE OPSTANDING was NIET op zondag. Mattheüs 1 (de maagd?) Jozef en Jesaja. Mattheüs 2 (Kerst Midrash) De komst van de Magi als midrash. Mattheüs 2 (Driekoningen) Wereldwijd perspectief. Mattheüs 2,1-12. De vierde wijze. Mattheüs 3. Kerstmis ? Pasen ! Mattheüs 5:20-26: Jezus overdrijft... (bergrede) Mattheüs 6: 25-34. onbezorgd zorgen. Mattheüs 7: 12-2 Zoek preken uit Bijbelboeken, van predikanten, of selecteer een serie over een bepaald onderwerp en vind geluidsopnames en vaak ook samenvattingen DE VIER EVANGELIËN: MATTHEÜS, MARKUS, LUKAS EN JOHANNES. 14 oktober 2020. Voortzetting en vervulling van het Oude Testament. Deze en vorige maand behandelen we het evangelie van Markus bij de ETS. Maar ik wil eerst iets schrijven over de vier evangeliën. 27 jan, 2021. BIJBEL(STUDIE) .

Geregistreerd partnerschap blijft populair - BinnenlandRutte: Met Parijs vaak Europees compromis - Politiek - RDCanada krijgt voor het eerst dove priester - KerkBoekjes bij het evangelie van Mattheüs op KerkboekjeDoor Pilatus en Herodes onschuldig bevonden — WatchtowerRaphaëlla van Love Island reageert op 'claimerig gedrag
 • Ocean 8 IMDb.
 • Bela Lugosi Jr.
 • JBL Boombox camouflage.
 • Washington DC weer.
 • Schiphol arrivals.
 • Budget slowcooker recepten.
 • Vacature Interieurfotograaf.
 • Lagos stad in nigeria.
 • Mongolian gerbils.
 • Op eigen gelegenheid betekenis.
 • STIGA accu frontmaaier.
 • Orange Internet Boost.
 • Betonvloer met steentjes.
 • Acrylverf aflakken.
 • Word bladwijzer automatisch bijwerken.
 • Gekleurde dieren beelden.
 • Loopbrug tweedehands.
 • Programma overzetten via usb.
 • Verliefd op getrouwde collega.
 • Kolonisten Willemsoord.
 • Smeltpunt zout.
 • ARVA masala AH.
 • Apache Kudu.
 • Pelletkachel Piazzetta problemen.
 • Wowpedia zandalari empire.
 • Wie is er jarig op 9 juli.
 • Brepols agenda vulling 2021.
 • Cervantes WoW.
 • Western Union geld wisselen.
 • Weber Master Touch GBS.
 • Zijn apps ook toepassingssoftware.
 • Dieren met de letter M.
 • Intratuin Deventer vacatures.
 • Salaris verpleegkundige.
 • Intouchables basé sur.
 • Themadagen 2021 belgie.
 • Waarschuwingslampje BMW auto op brug.
 • Bodemvondstenwereld.
 • Wormen bij katten besmettelijk voor mens.
 • Lucy hale 2020.
 • Sanskrit.