Home

Artikel 2:107a bw

Artikel 2:107a BW - Goedkeuring van de algemene

 1. g, waaronder in ieder geval
 2. g, waaronder in ieder geval: a overdracht van de onderne
 3. Artikel 2:107a BW werd ingevoerd en biedt een wettelijke verankering van het recht van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: 'AVA') om goedkeuring te verlenen aan een besluit van het bestuur omtrent ee
 4. g, waaronder in ieder geval: a overdracht van de onderne
 5. Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel. F.E.K. Bentschap Knook, 'Hoe verhoudt artikel 2:107a BW zich tot het BV-recht?', V&O 2006, p. Download RIS Download BibTe

2 De kredietgever of, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, verstrekt de consument geruime tijd voordat deze door een overeenkomst of een aanbod betreffende effectenkrediet wordt gebonden, de in artikel 6 van de Richtlijn voorgeschreven precontractuele informatie, met uitzondering van de informatie, bedoeld in lid 1, onderdelen c, d, f, h en k van dat artikel, op de in dat artikel voorgeschreven wijze 4 Artikel 48 lid 1 is niet van toepassing op de vereniging bedoeld in artikel 360 lid 3. Artikel 48 lid 2 is hierop van toepassing met dien verstande dat onder stukken wordt verstaan de stukken die ingevolge lid 1 worden overgelegd [3 Onverminderd artikel 577-9, § 5, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel gebruikt voor de stemming overeenkomstig artikel 577-6, § 6, hetzij in het eerste lid, hetzij in het tweede lid, naargelang het geval.]

Art. 2:107a BW BW2 Artikel 107a Burgerlijk Wetboek Onlin

De rechtsbescherming van artikel 2:107a BW in samenhang

Wetboek-online.nl Burgerlijk Wetboek Boek 2 Artikel 107a

Artikel 628a (BW). 1. Indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien sprake is van een oproepovereenkomst, heeft de werknemer voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur. Pauliana is het middel waarmee een schuldeiser kan opkomen tegen een schuldenaar die onverplichte rechtshandelingen verricht met als doel om de betreffende schuldeiser in zijn verhaalsmogelijkheden te benadelen. De actio pauliana is geregeld in artikel 3:45 BW. Indien sprake is van faillisementspauliana, geldt een bijzondere regeling in de faillissementswet (artikel 42 Fw e.v. Artikel 4:6 BW. In dit Boek wordt onder de waarde van de goederen der nalatenschap verstaan de waarde van die goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater, waarbij geen rekening wordt gehouden met het vruchtgebruik dat daarop krachtens afdeling 1 of 2 van titel 3 kan komen te rusten.. Dit artikel geldt voor het vaststellen van vorderingen De letterlijke tekst van art. 2:9 BW is dat de bestuurder 'mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt'. De term 'ernstig verwijt' is echter eerst per 1 januari 2013 gecodi!ceerd en heeft praktisch geen betekenis in art. 2:9 BW zoals hierna zal blijken. 12. 13

Artikel 2:107a BW Artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: '1. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waar-onder in ieder geval: a. overdracht van de onderneming of. Daarom zijn ook enkele artikelen van Boek 2 BW (gaat over rechtspersonen) van toepassing. Zo bepaalt art. 5:124 lid 2: titel 1 van Boek 2 is van toepassing behoudens de artikelen 4, 6, 13 lid 2, 17, 18, 19 leden 1-3, lid 5, tweede zin, en lid 6, 20, 21 en 22, en met inachtneming van de in de volgende artikelen aangegeven afwijkingen

Indien gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd of de verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf, moet de huurder daartoe gelegenheid geven, onverminderd zijn aanspraken op vermindering van de huurprijs, op ontbinding van de huurovereenkomst en op schadevergoeding Artikel 140a. 1. Indien een of meer van de in de leden 1 en 3 van artikel 139 genoemden zich niet verklaren of zonder redelijke grond weigeren hun medewerking of toestemming te verlenen voor een wijziging van het reglement voorgesteld op de voet van artikel 127a, eerste lid, onderdeel b, kan deze worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement. Boek 7a is tijdelijk, het bevat artikelen die nog moeten worden ingevoegd in boek 7; de artikelnummers zijn die van het oude BW. Tijdelijk bij het opstellen en de parlementaire behandeling van het Nieuw Burgerlijk Wetboek werd een hiërarchische nummering gebruikt, bijvoorbeeld 5.1.2.3, dat wil zeggen artikel 3 van afdeling 2 van titel 1 van.

ARTIKEL VI. OVERGANGSBEPALING 1. Artikel 673b, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel luidde op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van deze wet, blijft van toepassing op een op die dag geldende collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan waarin een gelijkwaardige voorziening als. - een promovendus in de zin van artikel 7:274e lid 2 BW - een groot gezin in de zin van artikel 7:274f lid 2 BW*] Na beëindiging van de huurovereenkomst wordt het gehuurde opnieuw aan: [- een gehandicapte in de zin van artikel 7:274a lid 2 BW - een oudere in de zin van artikel 7:274b BW - een jongere in de zin van artikel 7:274c lid 2 BW - een. Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:11 BW. Tim de Vries. 17 maart 2017 - 3 minuten leestijd. In Nederland is het mogelijk dat een rechtspersoon, zoals een B.V. of stichting, bestuurder van een andere rechtspersoon is

Burgerlijk Wetboek - artikelen 7:900-906 BW Artikel 900. 1. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken Artikel 360 BW 2. art. 2:360. 1 Deze titel is van toepassing op de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ongeacht hun rechtsvorm is deze titel op banken als bedoeld in artikel 415, betaalinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en elektronischgeldinstellingen als. Op grond van artikel 408 BW kan een Nederlandse tussenhoudster gebruik maken van de consolidatie-vrijstelling. In deze 'Alles over' leest u alles over dit onderwerp, zoals de diverse criteria waaraan moet worden voldaan en de samenloop met artikel 403 BW groepsvrijstelling. De voorbeelden en praktische toepassingen geven u concrete handvatten

Hoe verhoudt artikel 2:107a BW zich tot het BV-recht

In de NT14 is in de algemene toelichting: Consolidatie de koptekst aangepast naar Beschrijving van de vrijstelling van consolidatie in verband met toepassing van artikel 2:408 BW. In dit artikel leggen wij uit hoe wij hier mee omgaan. De jaarrekening in Financials wordt opgebouwd aan de hand van de geldende taxonomie Schuldaansprakelijkheid artikel 6:162 BW. Als artikel 6:174 BW niet van toepassing is, dan is er nog de mogelijkheid van aansprakelijkheidstelling op grond van artikel 6:162 BW. Dit geldt bijvoorbeeld voor onverharde wegen en in het bijzonder als er zich iets op de openbare weg bevindt, zoals sneeuw, ijs, modder of bladeren In artikel 1:88 BW is geregeld voor welke rechtshandelingen dit toestemmingsvereiste geldt. Toestemming van de andere echtgenoot is bijvoorbeeld nodig bij de verkoop van de echtelijke woning, bovenmatige giften, borgstellingen en koopovereenkomsten op afbetaling die niet onder de normale uitoefening van een beroep of bedrijf vallen In dit artikel zal ik enkele rechten en plichten van echtnoten bespreken en aan de hand van de wet uitleggen. Ik begin hierbij met art. 1:81 en art. 1:84 Burgerlijk Wetboek (Bw). Getrouwheid, hulp en bijstand Art. 1:81 Bw verplicht partners om elkaar getrouwheid, hulp en bijstand te geven ten tijde van het huwelijk Hoewel artikel 7:271 lid 1 BW hierover zwijgt, ligt het voor de hand dat deze verplichting ook geldt ten aanzien van de medehuurder als bedoeld in artikel 7:266 BW. De verhuurder doet er verstandig aan om zowel de huurder als de eventuele medehuurder schriftelijk te informeren over de afloop van de huurtermijn

(Red: zie ook art. 13 bk 3 BW; artt. 1 lid 2, 21, 40 bk 5 BW; artt. 168, 174 lid 1 bk 6 BW; artt. 159, 161 ONBW) Artikel 38 Lagere erven moeten het water ontvangen dat van hoger gelegen erven van nature afloopt.(Red: zie ook artt. 159, 161 ONBW) Artikel 39 De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 va Dit betreft onder meer de mogelijkheid in artikel 37 voor lidstaten om groepsmaatschappijen waarvoor de moederonderneming zich garant heeft gesteld, vrij te stellen van de verplichting een volledige eigen jaarrekening op te maken, de zogenaamde 403-verklaring (artikel 2:403 BW) en de mogelijkheid in artikel 39 om in de eigen jaarrekening van een consoliderende topmaatschappij de winst- en. Medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW - Ontruiming van de woning door de verhuurder Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 13:13:20Als de huurder de woning verlaat en de verhuurder wordt geconfronteerd.. Dit volgt onder meer uit het eerste artikel van Boek 10 BW. Boek 10 BW regelt niet alle onderwerpen die tot het Nederlandse internationaal privaatrecht kunnen worden gerekend. Boek 10 BW bevat immers alleen regels van het conflictenrecht en beperkt zich bovendien tot onderwerpen die in het Burgerlijk Wetboek zijn geregeld

Dit is geregeld in artikel 6:44 BW en wordt de imputatieregel genoemd. Lange tijd was er discussie over de vraag of de buitengerechtelijke incassokosten ook onder het begrip de kosten vallen. Rechtbanken en gerechtshoven oordeelden hier verschillend over artikel 3:102 BW Verkrijgende of bevrijdende verjaring, wat zijn de verschillen? Geplaatst op 2 juli 2018 13 september 2018 door Thijs Liebregts. Verjaring wordt vaak snel genoemd wanneer een burengeschil ontstaat over de erfgrens en iemand van landjepik wordt beschuldigd Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over het verzorgingsvruchtgebruiken van artikel 4:29 en 4:30 BW en over de verzorgingsbehoefte. De executeurs zijn tot medewerking van de vestiging van het vruchtgebruik verplicht. In geschil is of verweerders jegens verzoekster verplicht zijn tot medewerking aan de vestiging van [ ARTIKEL III. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 615 vervalt.. Memorie van toelichting. In Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de arbeidsovereenkomst, komt artikel 7:615 BW te vervallen Met ingang van 1 januari 2020 is artikel 7:627 vervallen en artikel 7:628 lid 1 BW gewijzigd. De nieuwe hoofdregel luidt dat een werknemer recht heeft op loon, ook als de werknemer de arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het niet verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer moet komen

wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 7 - BWBR000529

Dezelfde sanctie van niet-ontvankelijkheid is verwoord in art. 3:27 lid 2 BW (rechterlijke verklaring omtrent recht op registergoed) en art. 5:32 lid 4 BW (grensvastlegging bij rechterlijke uitspraak). Voor meer informatie aangaande dit artikel kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Zie hiervoor onze rechtstreekse contactgegevens Volgens artikel 7:230a BW lid 1 kan de huurder de kantonrechter verzoeken om de termijn waar binnen ontruiming dient plaats te vinden, te verlengen. De huurder dient uiterlijk binnen twee maanden na het tijdstip waartegen ontruiming is aangezegd een verzoekschrift in te dienen bij rechter Artikel 3:86 BW. Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht overeenkomstig artikel 90, 91 of 93 van een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan toonder of order geldig, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is.; Rust op een in het vorige lid genoemd goed dat overeenkomstig artikel 90, 91 of 93 anders dan om niet wordt. Aan de twee uiterste zijden van deze regimes bevinden zich enerzijds het artikel 1754 B.W. van het gemeen recht, dat de geringe herstellingen tot onderhoud, of nog de herstellingen die gebruikelijk ten laste zijn van de huurder viseert, en anderzijds de artikels 605-606 B.W. (regels betreffende vruchtgebruik), waarbij de herstellingverplichtingen van de verhuurder beperkt zijn tot. Niet alleen verzet de tekst van artikel 7:628a BW zich niet tegen zodanige dubbele beloning, ook strookt dit met de beschermende strekking van de bepaling, omdat op deze wijze wordt bevorderd dat de werkgever het werk zodanig inricht dat de werknemer niet meerdere malen per dag voor telkens een korte periode wordt opgeroepen, dan wel dat de werknemer wordt gecompenseerd door de daarmee gepaard.

wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 2 - BWBR000304

 1. Artikel 4:16 BW. De echtgenoot en ieder kind kunnen verlangen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. De boedelbeschrijving bevat een waardering van de goederen en de schulden van de nalatenschap.; Heeft de echtgenoot of een kind niet het vrije beheer over zijn vermogen, dan levert zijn wettelijk vertegenwoordiger binnen een jaar na het overlijden van de erflater een ter bevestiging van.
 2. artikel 3:310 BW Schadevergoeding na verjaring in de praktijk: Wat kan er worden gevorderd? Geplaatst op 7 april 2020 door Eline van Breugel. In mijn eerdere artikel heb ik toegelicht door wie en van wie succesvol schadevergoeding kan worden gevorderd na eigendomsverlies door verjaring
 3. ister (Blok) was tijdens de hoorzitting negatief over het amendement
 4. ale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het no
 5. Artikel 5:126 lid 2 BW bepaalt dat de VvE binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartementseigenaars binnen en buiten rechte vertegenwoordigt. Lid 1 van dat artikel vermeldt dat de VvE het beheer voert over de gemeenschap, waartoe behoort de instandhouding van het gemeenschappelijke eigendom

Dit artikel lijkt sterk op art.6:248 lid 2 BW: de redelijkheid en billijkheid. Bij art.7:680a BW moet het gaan om een vernietigbare opzegging, dat de gevolgen aanvaardbaar moeten zijn en de ondergrens (bij art.6:248 lid 2 BW mag men matigen naar 0) Ingevolge artikel 6:247 lid 2 BW is afdeling 6.5.3 BW (waaronder de artikelen 6:233 en 6:234 BW) niet van toepassing als de betrokken partijen handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en niet beide in Nederland zijn gevestigd, ook niet indien de overeenkomst - krachtens een objectieve conflictenregel of als gevolg van een rechtskeuze - overigens wel door Nederlands recht wordt.

Artikel 7:2 BW bepaalt onder meer (voor zover hier van belang): De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan. 2 bijzondere curatoren ex artikel 1:250 BW . Werkwijze . Blijkens de tekst van 1:250 BW vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige zowel in als buiten rechte. De bijzondere curator heeft primair een ondersteunende rol en dient door middel van gesprekken met de minderjarige en de ouders/voogd(en) t

Loi - We

 1. Op zoek naar artikelen van B+W? Artikelen van B+W koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in hui
 2. Wanneer een ouder bij leven één van zijn kinderen wenst te bevoordelen biedt artikel 918 B.W. hiertoe een mogelijkheid. Echter zijn hier verschillende gevaren aan verbonden gezien deze bevoordeling op het moment van overlijden terug onder de loep kan genomen worden waardoor deze anders kan uitdraaien dan gehoopt
 3. artikel 230a BW is alleen artikel 7:230a BW een semi-dwingend rechterlijke bepaling, waarvan niet ten nadele van huurder mag worden afgeweken. 1.2 Aanwijzingen voor het gebruik van het model Het model, de bijbehorende algemene bepalingen en de handleiding kunnen, evenals de overig
 4. De aansprakelijkheid van de moedervennootschap volgens artikel 2:403 BW Als iemand zaken doet met een vennootschap die deel uitmaakt van een groter concern is het verstandig om in het handelsregister te controleren of de moedervennootschap een verklaring heeft ingeschreven, dat zij zich aansprakelijk stelt voor alle schulden van de dochtervennootschap, de zogenaamde '403-verklaring'
 5. Op zoek naar artikelen van BW-krant jaarboek? Artikelen van BW-krant jaarboek koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonde
 6. artikel 3:305a BW, zoals gewijzigd per 1 januari 2020. Eisers zijn namelijk stichtingen die met deze procedure opkomen voor een ideëel doel. 9. Eisers voldoen overigens wel aan de volgende vereisten van artikel 3:305a BW. Eisers zijn voldoende representatief, gelet op de achterban en de omvang van de vertegenwoordigde vorderingen

Artikel 6:170 BW stelt kort gezegd dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die aan een derde wordt toegebracht door een ondergeschikte, indien de kans op de fout van de ondergeschikte door de opdracht tot het verrichten van zijn taak is vergroot, en degene in wiens dienst hij stond zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen In artikel 7:282 BW staat: Van de artikelen 272 tot en met 281 kan niet ten nadele van de huurder dan wel onderhuurder worden afgeweken. Nu lijkt het niet logisch om de huurder bij tijdelijke woninghuur tussentijds te mogelijk laten opzeggen, als daarvan mag worden afgeweken in zijn nadeel aan artikel 3:86 BW, waarna in paragraaf 7 aandacht wordt besteed aan de vraag wat dan wél de grondslag van artikel 3:86 BW is. In dit artikel wordt betoogd dat de zogenoemde 'legitimatieleer' niet ten grondslag ligt aan artikel 3:86 BW en ook niet de rechtvaardiging kán zijn voor de bescherming van de verkrijger te goeder trou BURGERLIJK WETBOEK (BW) BOEK 3 . Nadere regelgeving: - Geen . Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht (Stb. 1980, 430, en Stb. 1991, 600). Inwerkingtreding: 1 januari 1992 (Stb. 1990, 90). Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees). Home | Alle.

Nadere regelgeving: - Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand - Besluit burgerlijke stand 1994 - Besluit geslachtsnaamswijziging - Besluit Jeugdwet - Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht (Stb. 1958, 590, en Stb. 1969, 257).Inwerkingtreding: 1 januari 1970 (Stb. 1969, 259) Als dit in juridische zin wordt weergegeven dan gaat het om artikel 213, het eerste lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek juncto artikel 248, het tweede lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek juncto artikel 258, het eerste lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek. Dit kan worden afgekort tot: artt. 6:213 lid 1 jo. 6:248 lid 2 jo. 6:258 lid 1 BW Huurrecht Wat is huurrecht? Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (zie artikel 7:201 BW). Vaak wordt het huurrecht in verband gebracht met de verhuur van huizen of. Voor aannemingsovereenkomsten heeft de wet tevens in de mogelijkheid voorzien voor de bouwheer om de overeenkomst op elk ogenblik, en zonder enige motivering te moeten geven, te ontbinden.. Enkel de bouwheer kan artikel 1794 B.W. inroepen. De aannemer kan dit niet.. Artikel 1794 B.W. stelt immers: De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is.

In een tweetal samenhangende arresten van 13 november 2020 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de betekenis van het criterium beschadiging van betekenis in de zin van artikel 3:4 lid 2 BW. In deze zaken was aan de orde of aluminium dat was gestold in de ovens van de elektrolysefabriek van Zeeland Aluminium Compan Toch is de toepasselijkheid van artikel 7:23 lid 2 BW op de koopovereenkomst juist. Dit heeft de volgende reden. In titel 11 boek 3 BW zien verschillende artikelen toe op (verjaring van) termijnen. Een daarvan is artikel 3:322 BW. Door de werking van artikel 3:322 lid 3 BW kan een verjaringstermijn worden gekort, maar niet worden verlengd Artikel 2:239 lid 5 BW bepaalt allereerst dat de bestuurders zich bij de vervulling van hun taak dienen te richten naar het belang van de vennootschap. Artikel 2:239 lid 6 BW vult daarop aan dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap De oordelen van het hof dat 1) de vrijwilliger in dit geval als vrijwilliger onder het beschermingsbereik valt van artikel 7:658 lid 4 BW, 2) de Parochie een bedrijf uitoefent in de zin van artikel 7:658 lid 4 BW, 3) de vrijwilliger zijn werkzaamheden in de uitoefening van dat bedrijf uitvoerde en 4) de Parochie de werkzaamheden ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten, berusten.

HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:565 Voor toepassing van artikel 3:194 lid 2 BW is niet voldoende dat de deelgenoot die een tot de gemeenschap behorend goed verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt (niet wist maar) behoorde te weten dat dit goed tot de gemeenschap behoort. De sanctie vervalt niet nadat de desbetreffende deelgenoot tot inkeer is gekomen, omstandigheden die een beroep op. Het afgeven en deponeren van een instemmingsverklaring (en voldoen aan de overige vereisten uit artikel 2:403 BW) zijn constitutieve vereisten voor consolidatie. Indien aan één of meerdere vereisten niet is voldaan en toch wordt geconsolideerd, voldoet de betrokken Nederlandse rechtspersoon niet aan de verplichtingen tot opmaak en openbaarmaking van haar jaarrekeningen Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW. Geplaatst door: Vincent Melens. Bepaalde contracten en overeenkomsten mag (zélfs) een directeur-grootaandeelhouder ('DGA') pas aangaan met toestemming van zijn/haar partner. Dit wordt het toestemmingsvereiste genoemd. In sommige gevallen geldt er echter een uitzondering

Artikel 6:107a BW - Lichamelijk of geestelijk letsel

Artikel 658a van het Burgerlijk Wetboek 7 gaat over re-integratie bij eigen of andere werkgever. Ga verder naar BW 7 artikel 658a (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl) Enkele vraagstukken rond artikel 2:216 BW nader belicht prof. mr. J.B. Huizink* Dit stuk is een bewerking van een voordracht die ik op 22 april 2014 mocht houden voor de Vereniging Jaarrekeningenrecht Nieuw model huurovereenkomst winkelruimte ex art. 7:290 BW Nieuw model huurovereenkomst winkelruimte. In het laatste kwartaal van 2012 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) het model van de huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW en de bijbehorende Algemene Bepalingen aangepast De verhouding tussen artikel 7:204 e.v. BW en artikel 6:174 BW Stel een huurder van een woning in een flatgebouw struikelt in het gemeenschappelijke deel van het gebouw over een loszittende drempel en loopt hierdoor letsel op. De huurder stelt de verhuurder aansprakelijk op grond van artikel 7:204 e.v. BW (de gebrekenregeling) en o

De aansprakelijkheid die berust op artikel 544 B.W. is een vorm van objectieve aansprakelijkheid waarbij de fout niet moet aangetoond worden. Deze aansprakelijkheid berust bij de eigenaar van de grond maar kan contractueel overgedragen worden op de aannemer, zijnde de hoofdaannemer of de onderaannemer(s) Een niet-gerechtvaardigde ontbindingsverklaring in de zin van artikel 6:267 BW is nietig, maar daarmee is geen nietigheid in de zin van artikel 3:40 BW bedoeld. Schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming op de voet van artikel 6:74 BW kan ook het positief contractsbelang omvatten Wettelijke rente Voer nu een renteberekening uit op basis van de handelsrente. Voor de wettelijke rente is artikel 6:119 BW van toepassing. Artikel 119 Boek 6 BW: (Niet handelstransacties) . De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim 1 is.

Inlichtingen verkoop paragraaf 1 en 2 artikel 577 BW. Naam notaris/makelaar* Telefoonnummer notaris/makelaar* KBO nummer van de VME* Naam van de VME* Naam van de verkopende eigenaar(s)* Omschrijving van de kavels (zie aankoop- of basisakte) Type inlichtingen Artikel 3:33 BW. Rg : er is sprake van een eenzijdige rechtshandeling Rv 1 : een op een rechtsgevolg gerichte wil Rv 2 : die zich heeft geopenbaard Rv 3 : door een verklaring. Gerechtvaardigd vertrouwen Art. 3:35 BW Rg : tegen hem kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een deze verklovereenstemmende wil arin 21/03/1804 BW Oud Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 Artikel 1384 Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft Artikel 7:960 BW. Artikel 7:960 BW: Sinds 01-01-2006 is dit de vervanger van artikel 275 wvk.. De Strekking van het nieuwe artikel Artikel 7:960 BW is:.. alleen als u uw voertuig vooraf laat taxeren door een deskundige bent u er zeker van dat de getaxeerde waarde bij eventueel totaal verlies ook wordt uitgekeerd TY - JOUR. T1 - Schadevergoeding uit onrechtmatige daad na verkrijging door artikel 3:105 BW. AU - Jansen, J.E. PY - 2018. Y1 - 2018. M3 - Articl

Art. 2:207 BW - BW Boek 2 - Artikel 207 Burgerlijk Wetboek ..

Uit deze uitspraak volgt dat het begrip gewichtige redenen als bedoeld in artikel 5:56 BW vrij beperkt wordt uitgelegd. Het moet gaan om bezwaren die direct verband houden met het gebruik van het perceel. Dat was bij Kruijt, die op zich begrijpelijke bezwaren had, niet het geval Artikel 120 Boek 6 BW. De wettelijke rente bedoeld in artikel 119 wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Wettelijke rente die loopt op het tijdstip van inwerkingtreding van een nieuwe bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde rentevoet, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend Artikel 1326 BW van toepassing op schulderkentenis 29-11-2016 In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen van 3 mei 2016 oordeelde de Rechtbank dat een document tot erkenning van de lening van een geldsom moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 1326 BW (en niet aan die van artikel 1325 BW) Wetten bij op staande voet ontslag ex artikel 7:677 BW Ontslag op staande voet wordt in de wet geregeld in artikel 7:677 BW. Daarnaast zijn ook andere wettelijke bepalingen relevant. Bij ontslag op staande voet zijn vooral de onderstaande wetteksten uit het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Werkloosheidswet (WW) van belan 2 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op vastgesteld en op gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de.

Tag: Artikel 2:24c BW Groep, dochter of deelneming? In de wet wordt aangegeven wanneer er sprake is van een groepsmaatschappij, dochtermaatschappij of deelneming Toelichting bij Artikel 265b, tweede lid, van Boek 1 van het BW: Noodzaak besluit B&W bij machtiging uithuisplaatsing op verzoek van Raad voor de Kinderbescherming of OM Op verzoek van en in overleg met gemeenteambtenaren, Raad voor de Kinderbescherming , kinderrechters en OM hebben medewerkers van de VNG een toelichting geschreven op d Op grond van artikel 408 BW kan een Nederlandse tussenhoudster gebruik maken van de consolidatievrijstelling. In deze 'Alles over' leest u alles over dit onderwerp, zoals de diverse criteria waaraan moet worden voldaan en de samenloop met artikel 403 BW groepsvrijstelling

Op grond van artikel 2:403 BW kunnen vennootschappen grotendeels worden vrijgesteld van deze wettelijke verplichting. Om schuldeisers te compenseren dient de moedervennootschap van een vennootschap, die op grond van artikel 2:403 BW is vrijgesteld van deze verplichting, zich middels een verklaring aansprakelijk te stellen voor bepaalde schulden van de vrijgestelde vennootschap 1 ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE En andere bedrijfsruimte ex artikel 7A: 1624 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken vastgesteld en op 28 januari 1994 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te s-gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 18/1994. De aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de. Artikel 1401, 5 BW werd ingevoerd onder meer om tegemoet te kunnen komen aan mogelijke problemen die zouden kunnen ontstaan wanneer de aandelen die tot het gemeenschappelijk vermogen van een huwelijksgemeenschap behoren, onder het concurrentiële bestuur3 van beide echtgenoten komen te staan.4

Wetboek-online.nl Burgerlijk Wetboek Boek 2 Artikel 201

Artikel 2:404 van het Burgerlijk Wetboek (BW) geeft hiervoor een regeling, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen het beëindigen van de toekomstige aansprakelijkheid (art. 2:404 lid 1 BW) en het beëindigen van de overblijvende aansprakelijkheid (art. 2:404 lid 3 BW). Beëindiging van de toekomstige aansprakelijkheid (art. 2:404. BW een lex specialis vormt van artikel 6:174 BW.11 In het arrest leidde artikel 7:208 BW in de gegeven situatie niet tot aansprakelijkheid voor de verhuurder, en artikel 6:174 BW wel.12 Uit dit onderzoek zal blijken hoe artikel 6:174 BW en artikel 7:208 BW samenlopen wanneer de feitelijke omstandigheden zich daarvoor lenen Artikel 7:673 BW 1. De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en: a. de arbeidsovereenkomst: 1⁰ door de werkgever is opgezegd; 2⁰ op verzoek van de werkgever is ontbonden; o Wat kan artikel 7:658 BW betekenen voor werknemers met RSI? / Hartlief, T. In: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 01.01.2002, p. 2-6. Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-revie

Topscriptie: Onrechtmatige winstafdracht ex artikel 6:104 BW. Laatste nieuws. Beroemd Beatles-producer en veroordeeld moordenaar Phil Spector (81) overleden Politie plaatst tekstkar met getuigenoproep bij vindplaats omgebrachte Lotte Schiedammer verstopt drugs in tasje van peute Boone, Katrijn. Artikel 1451-1456 B.W. Personen- En Familierecht : Artikelsgewijze Commentaar Met Overzicht van Rechtspraak En Rechtsleer, Kluwer, 2005, pp. 1-54 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7:942 BW (verjaring van de rechtsvordering tegen de verzekeraar) Verkeersrecht, 24-03-2008. De minister heeft de gelegenheid van het wetsvoorstel deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade te baat genomen om een artikel te wijzigen dat met de deelgeschilprocedure op zichzelf weinig te maken heeft, te weten de bepaling die de verjaring van de.

Vraag over artikel 2:10a BW :: Rechtenforum

Artikel 2026 Burgerlijk Wetboe Het proefschrift van Jop van der Kraan is een weergave van het onderzoek dat is verricht naar de groepsvrijstellingsregeling van artikel 2:403 BW. Jop heeft een analyse gemaakt van de regeling en de toepassing daarvan. Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op de wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie - Van de bevoegdheid als bedoeld in B.W. art. 6:262 en B.W. art. 6:265 zal door de huurder geen gebruik gemaakt worden. Mijn vragen: - Mogen in een overeenkomst artikelen uit het BW worden uitgesloten? - Zo ja, houdt dit voor de rechter stand, mocht er in de toekomst toch gebruik gemaakt worden van deze bevoegdheid genoemd in de artikelen NL Artikelen.nl Nederlandse artikelen over populaire onderwerpen. Artikelen toevoegen; Artikel marketing; Interessante links; 10% korting op alles van B&W. 19 december 2014 | Auteur: kortingscode | Posted in Kortingscodes & aanbiedingen. 10% korting op alles van B&W. 10.00% korting. Geldig tussen 2014-12-17 en 2015-01-01

Video: Aansprakelijkheid voor een niet-ondergeschikte hulppersoon

 • Mercury symbol.
 • Sailor tattoo meaning.
 • Pontiac GTO 1966.
 • Houtkrullen grof.
 • Geluid hertenkalf.
 • Rosanna Temptation Island voor en na.
 • NordVPN Netflix Amerika.
 • Rare geluiden in de hemel.
 • Eurocamping Sant Antoni de Calonge Zoover.
 • Hayley atwell Reddit.
 • Pathe tuschinski idfa.
 • Kosten DaT scan.
 • Kansas City Chiefs next game.
 • 40 S&W.
 • Lake Placid Olympics.
 • Beste USB C powerbank.
 • BMW kopen in Duitsland goedkoper.
 • Squishy pakket.
 • FreeBibleimages Moses.
 • Buxusrups aanraken.
 • Spaanse vogels geluiden.
 • Lois Laurel.
 • Nieuwe planeten 2019.
 • Camperplaats oud en nieuw 2020.
 • Pakkende oneliners.
 • EXIF editor.
 • Anesthesie konijn.
 • Wahoo ELEMNT BOLT manual pdf.
 • Jurk, Afrikaanse print.
 • Duurzame voetafdruk.
 • Petrus Donderskerk Enschotsestraat Tilburg.
 • Esl shop summer sale.
 • Lily Balou Outlet.
 • GI Joe: Snake Eyes.
 • Past build.
 • Hawaii achternamen.
 • BSN nummer controleren.
 • El Alamein 1942.
 • Scheidegger Venlo.
 • Afmetingen tapbiljart.
 • Spiegelreflexcamera Black Friday.