Home

Zorgpad geriatrische revalidatiezorg

'Op weg naar herstel' is gericht op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Dit zorgpad bevat heldere afspraken over afstemming van zorg vanaf de behandeling in het ziekenhuis tot nazorg in de thuissituatie. Wat het oplevert. Uit onderzoek blijkt dat ouderen in het zorgpad na 3 maanden meer hobby's en activiteiten buitenshuis uitvoeren ten opzichte van ouderen in de oude situatie. Dit effect is na een half jaar wel minder geriatrische revalidatiezorg. Hierbij werd ingezet op de ontwikkeling van zorgpaden. De NPCF verzocht experts in het land om zorgpaden te ontwikkelen voor de vier diagnosegroepen binnen de geriatrische revalidatiezorg, te weten CVA, electieve orthopedie, trauma orthopedie en de overige diagnosen

In de regio Maastricht wordt met een zorgpad geriatrische revalidatiezorg gewerkt. Dit zorgpad bestaat uit verschillende afspraken tussen het ziekenhuis, de instelling voor geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns zorgaanbieders. De afspraken in het zorgpad richten zich primair op het verbeteren van zorgprocessen de geriatrische revalidatiezorg en de eerstelijn. Dit zorgpad is opgesteld door een samenwerking tussen zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers, mantelzorgers en onderzoekers. De basis voor dit zorgpad is het zorgpad van de academische werkplaats Maastricht1. Het zorgpad geriatrische revalidatiezorg van de academische werkplaats Maastrich Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg. 30 June 2015. Op 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet1. Deze overheveling is reden geweest voor de Nederlandse Patiënten Cliënten Federatie (NPCF) om te starten met het project Zorgpaden voor Herstelgerichte Zorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) In Maastricht is een zorgpad ontwikkeld in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) die de continuïteit en coördinatie van zorg tussen ziekenhuis, GRZ en eerste lijn verbetert. Evaluatieonderzoek laat zien dat het zorgpad een positief effect heeft op dagelijkse activiteiten van cliënten. Tevens keert een groter percentage cliënten na ontslag terug. Het Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg is ontwikkeld voor ouderen met complexe problematiek. Wanneer zij na ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen, revalideren zij vaak eerst in een instelling voor geriatrische zorg. Het is de bedoeling dat ze snel terugkeren naar hun eigen woonsituatie, maar dat liep meestal niet soepel Het doel van dit project was om in de regio Maastricht het zorgpad geriatrische revalidatiezorg (GRZ) te optimaliseren en te borgen en regionaal en nationaal onder de aandacht te brengen. Het zorgpad betreft het revalidatietraject dat ouderen na ziekenhuisopname doorlopen om daarna weer zelfstandig thuis hun leven te kunnen leiden zorgpad geriatrische revalidatiezorg. De inter-views zijn opgenomen en getranscribeerd. De transcripten zijn vervolgens gecodeerd, samen-gevat en ter controle aan de geïnterviewden aan-geboden [15]. Op basis van de resultaten uit de interviews zijn door de projectgroep leden con-crete doelen voor verbetering opgesteld, die d

Het Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg komt in beeld naar doorverwijzing vanuit het ziekenhuis of huisarts. De revalidatiezorg richt zich op de (veelal) oudere cliënt en diens naasten/mantelzorgers. De geriatrische revalidant wordt gekenmerkt door multimorbiditeit (meerdere ziektes/aandoeningen) en 'frailty' (kwetsbaarheid) Vanuit de theorie leggen we de link naar jouw eigen zorgpaden. Zo kan je op korte termijn winst behalen in je organisatie! 1. Inleiding. Kennismaking en bespreken van specifieke leerwensen. Laatste ontwikkelingen in de geriatrische revalidatiezorg. 2. Zorgpaden. Zorgpaden what's in the name? De doelen van een zorgpad Daarmee is de geriatrische revalidatie een functie geworden van enorm belang in het bereiken van zowel persoonlijke doelen van de oudere, als van de maatschappij in de breedste zin van het woord. Revalidatie in het verpleeghuis bestaat al decennia, maar in de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in de kwaliteitsontwikkeling Geriatrische revalidatiezorg (GRZ ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling geriatrische revalidatiezorg (GRZ) met afspraken over afstemming van zorg tussen ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns zorgaanbieders. Met dit zorgpad wordt beoogd de kwaliteit, doelmatigheid en samenhang in de geriatrische revalidatiezorg te ver-beteren. Triage voor geriatrische revalidatiezorg

Geriatrisch syndroom: symptomen zijn het gevolg van meerdere aandoeningen tegelijk. Geriatrische reuzen: instabiliteit, immobiliteit, intellectuele achteruitgang, intoxicatie en incontinentie. Verouderingstheorieën en specifieke geriatrische (en gerontopsychiatrische) problemen die samengaan met ouder worden en risico's die ze met zich meebrengen Toegang Geriatrische Revalidatiezorg zonder voorafgaande opname in het ziekenhuis Versie 1.1 3 december 2020 6 Zorgpaden We onderscheiden een aantal zorgpaden voor een patiënt die zonder voorafgaande opname in het ziekenhuis naar de GRZ wordt verwezen. In alle paden zal de huisarts van de patiënt een belang Vanaf 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg (grz) onder de Zorgverzekeringswet en hiermee de DBC-systematiek. zorgpaden / behandelmodules kan mogelijk in de toekomst als basis voor de productstructuur dienen en hiermee de huidige tijdregistratie vervangen. 2

Op weg naar herstel: Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

De geriatrische revalidatiezorg heeft te maken met een aantal uitdagingen op het gebied van coördinatie en continuïteit van de zorg. Om deze uitdagingen aan te pakken is een zorgpad ontwikkeld voor de betrokken organisaties (ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnszorg) Geriatrische Revalidatiezorg 9e Landelijke studiedag Na een uitleg over zorgpaden als methode voor kwaliteitsverbetering delen zij een aantal geleerde lessen op het gebied van implementatie van zorgpaden. Aansluitend gaan ze met jou verkennen hoe zorgpaden kunnen worden gebruikt als middel om teamleren vorm te geven Geriatrische revalidatiezorg na triage op de Spoedeisende Hulp: Patiëntkarakteristieken en revalidatie-uitkomsten 14/03/2019 Stephanie van Zuilekom , Renate M. Schut , Barbara C. van Munster , Petra E. Spie geriatrische revalidatiezorg dat op maat is gesneden voor de cliënt, in samenwerking met diverse aanbieders in de keten en de zorgverzekeraars. De initiatiefnemers wilden in de proeftuinen de volgende resultaten bereiken: Een samenhangend aanbod van geriatrische revalidatiezorg in de regio met meerwaarde voor cliënten Geriatrische revalidatiezorg. Geriatrische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, indien deze vorm van revalidatie nodig is na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Het doel van de zorg is om ervoor te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk weer naar huis kan. De zorg wordt maximaal 6 maanden vergoed vanuit de basisverzekering

Zorgpaden in de GRZ Pagina 7 2. De geriatrische revalidatiezorg Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor de groe geriatrische revalidatiezorg. De resultaten van de deskresearch en interviews zijn hiervoor samengevoegd. De informatie dient als input voor de ontwikkeling van de prestatie-indicatoren voor geriatrische revalidatiezorg. Wat patiënten/mantelzorgers belangrijk vinden wordt beschreven aan de hand van de drie niveaus van Michael E. Porter3 Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg. Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, november 2018, versie 6 Inhoud Inleiding 3 Geriatrische . Nadere informati Zorgpaden in REFLEX helpen je bij het opstellen, plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het gehele behandelproces. Ze zorgen voor een hogere mate van voorspelbaarheid en een verlaging van de administratieve lasten. Geriatrische Revalidatiezorg en diverse andere financieringsstromen. GR Geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling

Zorgpad geriatrische revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Academische

 1. Zorgpaden zijn ontsproten uit planningsmethoden die in de jaren '50 in de industrie zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn de Critical Path Method (CPM) en de Program Evaluation and Review Technique (PERT). Op weg naar herstel: Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg www.beteroud.n
 2. Geriatrische revalidatie is aangepaste revalidatiezorg speciaal voor kwetsbare ouderen. Bekijk de vergoeding voor ouderenzorg bij VGZ
 3. derde leer- en trainbaarheid. Het betreft personen bij wie de specialist ouderengeneeskunde inschat dat de persoon na geriatrische revalidatiezorg - met voldoende zelfredzaamheid - terug naar huis kan
 4. isterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 5. Title: Zorgpad Geriatrische revalidatie november 2018 v6.pub Author: S.Koene Created Date: 11/13/2018 9:03:42 A
 6. Irma Everink, onderzoeker op het zorgpad geriatrische revalidatiezorg (GRZ) project, vertelde vervolgens inleidend over de GRZ, haar onderzoek, het zorgpad en vooral de resultaten die dit heeft opgeleverd. Daarna was het woord aan de ervaringsdeskundigen
 7. go back to reference Everink I, Haastregt J van, Kempen G, et al. Uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg: de ontwikkeling van een zorgpad. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2015;46:104. https:// doi. org/ 10. 1007/ s12439-015-0125-5

Op weg naar herstel: structurele borging van het zorgpad

Daling kosten door Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

 1. Betreft Rapport Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Geachte mevrouw Schippers, In zijn vergadering van 26 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland het rapport 'Geriatrische revalidatiezorg, advies over verbetering van de toegang' besproken en vastgesteld. Het advies treft u als bijlage aan bij deze brief
 2. isterie van VWS aan de KNMG een tweetal onderzoeksvragen te beantwoorden in het kader van de toegankelijkheid van de geriatrische revalidatiezorg (briefkenmerk 147393-109452-CZ)
 3. Vind een geriatrische revalidatiezorg in Houten, bekijk de adresgegevens, lees de waarderingen van anderen en laat ook uw mening achter
 4. De geriatrische revalidatiezorg is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Zorg en behandeling worden sindsdien via DBC's gefinancierd. De DBC-systematiek is compleet anders dan de andere financieringen waarmee ouderenzorgorganisaties te maken hebben

Coordination and continuity of care within geriatric rehabilitation is challenging. To tackle these challenges, an integrated care pathway within geriatric rehabilitation care (hospital, geriatric rehabilitation and follow-up care in the home situation) has been developed Binnen het zorginkoopbeleid voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) is 'verantwoord en dichtbij' zichtbaar op diverse plekken. Door een koppeling te maken tussen de hoogcomplexe ELV en de GRZ verwachten we dat het revalidatie klimaat verder toeneemt, waardoor patiënten sneller terug naar huis kunnen

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met ouderen die meerdere aandoeningen hebben. Hier staat klinische geriatrische zorg en revalidatiezorg in de breedste zin centraal: Warme overdracht tussen teams van Tjongerschans en Meriant moet zorgen voor een soepel en naadloos zorgpad voor de patiënt,. De geriatrische revalidatiezorg van Plataan is de meest verantwoorde weg naar huis en naar herstel. Lees hier meer over in de informatieflyer. Speciale doelgroepen Plataan richt zich op ouderen die dienen te herstellen. De revalidatie bestaat uit een klinisch en een poliklinisch gedeelte Aanbieders revalidatiezorg starten E-cademy. Maandag 3 juni tekenden Archipel, Carintreggeland, Pieter van Foreest, RevalidatieZorg Dordrecht, Topaz, Vivium en De Zorgboog/Oktober (voorheen RSKZ) een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is afgesproken dat deze aanbieders van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) de beschikbare kennis delen Geriatrische revalidatiezorg heeft tot doel het verlies van zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname te minimaliseren en het herstel na ziekenhuisopname te versnellen en te verbeteren. Dit gebeurt door middel van kortdurende, multidisciplinaire, op herstelgerichte zorg

Geriatrische Revalidatiezorg (rapportage toegankelijkheid) H. Hartfalen, chronisch ; Hartfalen, palliatieve zorg bij; Herseninfarct en Hersenbloeding ; I. Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP) K. Kortdurend Antipsychotica en QTc-verlenging online 'Kwaliteit en Praktijk' is de titel voor 2021 van hét event voor de Geriatrische Revalidatie (GRZ). Het Jaarcongres 2021 is het vijfde Jaarcongres GRZ, We hebben besloten om dit jubileum congres om te bouwen naar een online-congres opgenomen vanuit het NBC Congrescentrum in Nieuwegein Geriatrische revalidatiezorg € 29.189,66 € 21.892,25 € 23.351,73 998418073 14E520 Overige diagnosen | Klin >=92 | Geriatrische revalidatiezorg € 35.751,26 € 26.813,45 € 28.601,01 998418071 14E518 Diagnosen CVA | Klin >=92 | Geriatrische revalidatiezorg € 38.564,20 € 28.923,15 € 30.851,3

Created Date: 1/18/2016 11:47:37 A Geriatrische revalidatiezorg U kunt voor Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in aanmerking komen na een operatie, ziekte of ongeval. GRZ sluit meestal aan op een opname in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte (CVA), botbreuk of voor een nieuwe knie of heup

Naar een toekomstbestendige geriatrische revalidatiezorg

Wat is geriatrische revalidatie?: Proteio

 1. uten reistijd van uw woonplaats over geriatrische revalidatiezorg kunt beschikken
 2. werkzaam binnen het project 'Structurele borging zorgpad geriatrische revalidatiezorg', een project volgend op mijn doctoraatstudie. Deze studie kenmerkte zich door 1) optimalisatie van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg (ontwikkeld tijdens mijn doctoraatstudie) in samenwerking met ouderen, mantelzorgers en zorgverleners, 2) het ontwikkelen van een businesscase gericht op structurele.
 3. De kick-off van de E-cademy vond afgelopen maandag 13 januari feestelijk plaats. Studio GRZ presenteerde op deze dag de nieuwe website en huisstijl van het E-cademy platform. Een online kennisplatform voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). De GRZ-kennisnetwerk deelnemers kwamen bijeen bij Revalidatiezorg Dordrecht
 4. spitst zich volledig toe op het zorginkoopbeleid voor Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg. Om - vanuit de behoefte van de klant - meer samenhang in de zorg mogelijk te maken, heeft Menzis de inkoop van de zorgsoorten Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en Eerstelijnsverblijf (ELV) in 2019 gecombineerd
 5. Medinello revalidatiezorg valt onder de basisverzekering De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het Medinello programma ingezet worden
 6. ORT-Zorgpad. Complexe revalidatiezorg bij de patiënt thuis Omring bereidt zich als grote zorgorganisatie in de kop van Noord-Holland voor op de veranderingen binnen de geriatrische revalidatiezorg
 7. Voor een zorginstelling in de regio Zeeland zijn wij op zoek naar een specialist ouderengeneeskunde (SO) Geriatrische Revalidatiezorg voor een vast dienstverband. De organisatie biedt vakinhoudelijke uitdaging door de aanwezigheid van een grote diversiteit aan (sub)specialismen. Wonen in een landelijke omgeving, maar met stedelijke voorzieningen

Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) in beeld januari 2016 -juli 2017 6-11-2017 1. GRZ bij Cordaan Als onze cliënten hun revalidatiedoelen bereiken, zijn wij tevreden. •Er worden nieuwe specialistische zorgpaden gecreëerd voor onder andere hartproblematiek •De CVA-zorg wordt gecentraliseerd op 1 locatie 6-11-2017 13 Terug naar. Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende, multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. Deze groep kwetsbare patiënten wordt na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis opgenomen. De zorg richt zich op verwacht herstel van functioneren en participatie Geriatrische revalidatiezorg Meppel Veelal ouderen verblijven hier tijdelijk, vaak na een ziekenhuisopname. Een team van gespecialiseerde medewerkers, dat bestaat uit verschillende behandelaars, staat voor u klaar Geriatrische revalidatie en kortdurende opname voor ouderen. U wordt na ziekenhuisopname opgenomen om te revalideren op de revalidatieafdeling van ZorgAccent. In een gemoedelijke sfeer werkt u intensief met een team van behandelaars en verzorgenden aan uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid, zodat u op korte termijn weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving

Video: zorgpaden in de geriatrische revalidatiezorg - Q-Academy

Kwaliteitsslag geriatrische revalidatiezorg - Verens

Revalidatiezorg. U komt vanuit het ziekenhuis na ziekte, een beroerte, een ongeluk of een operatie. En dan breekt een tijd van revalidatie aan. Op de geriatrische revalidatieafdeling werkt u onder begeleiding van een gespecialiseerd team aan uw herstel De revalidatiezorg kan plaatsvinden in een revalidatiecentrum, een ziekenhuis, een verpleeghuis of bij een specialist. De revalidatiecentra werken veel samen met ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, eerste lijn en thuiszorg. Voor revaliderende kinderen en jongeren is er samenwerking met mytyl- en tyltylscholen

Geriatrische revalidatiezorg. Heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Zoekt u een plek om goed te herstellen? Bij Kalorama werken we samen aan uw herstel zodat u zo veel mogelijk kunt blijven doen wat u nog kan en wat u wilt Geriatrische revalidatie is revalidatiezorg voor ouderen na een behandeling in het ziekenhuis. De zorg is erop gericht om u na een operatie of behandeling in het ziekenhuis zo snel mogelijk weer thuis (eigen huis of verzorgingstehuis) te kunnen laten wonen Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een relatief nieuw subspecialisme binnen de ouderengeneeskunde. Hierbij gaat het om kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor een revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen

Geriatrische revalidatiezorg (Zvw) Verzekerde zorg

Revalidatiezorg na ziekenhuisopname Patiënten die in Meander Medisch Centrum zijn behandeld, Om de kwaliteit van zorg voor deze patiënten te verbeteren, heeft Meander met zeven zorgcentra die geriatrische revalidatiezorg aanbieden een samenwerkingscontract afgesloten Menzis zal zorgaanbieders geriatrische revalidatiezorg, die in 2017 al een contract hebben, een contractvoorstel doen voor 2019. Ook nieuwe aanbieders (zorgaanbieders die in 2018 geen overeenkomst met Menzis hadden voor GRZ) kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst Dit profiel voor de verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is de basis voor de derde branche-erkende vervolgopleiding in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. In 2013 verscheen de Leidraad Geriatrische revalidatiezorg, geschreven in opdracht van de regieraad Kwaliteit van Zorg en het ministerie van VWS

Jolanda VAN HAASTREGT | Maastricht University, MaastrichtSamen het Zorgpad-GRZ verbeteren - StudioGRZ

Geriatrie (thuiszorg) • ZorgPad Professional : ZorgPad

Transcript Geriatrische revalidatiezorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl [email protected][email protected Aanpak. De proactieve ziekenhuiszorg van de Transmurale Zorgbrug voor de oudere patiënt wordt geleverd volgens het DEFENCE-zorgmodel, dat de elementen screening, een geriatrisch assessment en een op maat gemaakte interventie bevat Geriatrische revalidatiezorg, tot maximaal 6 maanden, valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Informeert u bij u uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden en uw eigen risico. Wat doet de Posten en wat doet u? Tijdens uw tijdelijke verblijf in de Posten beschikt u over een eigen zit-slaapkamer die gemeubileerd is door de Posten

Dé website voor zorgaanbieders - CZ

Uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg: de

De geriatrische revalidatieafdeling in de Posten is geheel ingericht op een intensief, kortdurend verblijf op maat. Ons gespecialiseerde multidisciplinaire team is gedurende het hele traject nauw betrokken voor een zo optimaal mogelijk resultaat. De geriatrische revalidatiezorg van de Posten is gelieerd aan het Parkinson netwerk geriatrische revalidatiezorg. Wij vragen u zorgvuldig de ontslagbestemming bij te houden van onze klanten die in 2020 bij u uit zorg gaan. Wij maken in 2020 een verdieping op de spiegelinformatie die wij met u delen. Hierin geven wij inzicht in onder andere gemiddelde ligduur, heropnames, instroomratio en uitstroom naar huis of de Wlz Zonnehuisgroep Noord en De Hoven hebben sinds januari 2017 hun jarenlange ervaring in geriatrische revalidatiezorg én eerstelijns verblijf gebundeld in Appingedam. Sinds 6 januari 2020 is de geriatrische revalidatiezorg gevestigd in Delfzijl, naast verpleeghuis Vliethoven, onder een nieuwe naam: Revalidatiecentrum Eemsdelta

ZORGPAD VOOR GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Optimalisatie

8e Landelijke Studiedag Geriatrische Revalidatiezorg • Accreditatie aangevraagd bij: ABC1,ADAP,KNGF,VSR,VRA en het Kwaliteitsregister V&V • Met aandacht voor zorgpaden, eHealth en toekomstperspectief • Een verzameling van alle topsprekers op het gebied van GRZ! www.leidscongresbureau.nl www.leidscongresbureau.nl Deze bijeenkomst is een initiatief van. Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf, Geriatrische revalidatiezorg en GZSP. Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) worden beide gekenmerkt door een tijdelijke periode van zorg, waarbij de verwachting is dat de patiënt op korte termijn herstelt (met uitzondering van palliatieve zorg) Geriatrische revalidatiezorg € 29.189,66 € 21.892,25 € 23.351,73 998418073 14E520 Overige diagnosen | Klin >=92 | Geriatrische revalidatiezorg € 35.751,26 € 26.813,45 € 28.601,01 998418071 14E518 Diagnosen CVA | Klin >=92 | Geriatrische revalidatiezorg € 38.564,20 € 28.923,15 € 30.851,3 Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is zorg gericht op revalidatie voor kwetsbare ouderen na een cardiovasculair event (CVA, hartinfarct), botbreuk, orthopedische ingreep (nieuwe heup/knie) of anderszins na opname en behandeling bij een medisch specialist waarbij direct naar huis terugkeren geen optie is.. De GRZ is er voor kwetsbare ouderen waarbij sprake is van kwetsbaarheid, complexe. Geriatrische revalidatiezorg vereist specifieke vaardigheden t.o.v. van reguliere revalidatiezorg. Het keuzedeel speelt in op deze specifieke vaardigheden. Door aan het keuzedeel een certificaat te verbinden is het voor externe partijen helder dat de desbetreffende medewerkers zijn toegesneden op de specifieke vereisten van de geriatrische revalidatiezorg

2019 Uitkomsten Workshops - Jaarcongres GRZ 2020 - Kennis

Geriatrische revalidatiezorg in ontwikkeling Mijn

Geriatrische revalidatiezorg is de zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. In een revalidatie-instelling krijg je meerdere soorten zorg tegelijk, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Het doel is dat je zo snel mogelijk weer naar huis kunt Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers je bij over recente ontwikkelingen en richtlijnen binnen de geriatrische revalidatiezorg zoals revalidatie na COVID-19, de inzet van zorgpaden voor kwaliteitsverbetering, ambulante revalidatie, de verhouding GRZ tot de MSR, en het belang van een goede triage Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg In Heythuysen heeft Proteion eind 2014 een expertisecentrum voor geriatrische revalidatiezorg geopend. Het team geriatrische revalidatiezorg deed al ruim 20 jaar ervaring op in Horn en is toen verhuisd naar locatie Proteion De Kreppel in Heythuysen Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) richt zich op revalidatie van patiënten die -na een ziekenhuisopname- naast hun aandoening ook kampen met andere problemen en daardoor minder belastbaar zijn. Sutfene biedt geriatrische revalidatie zorg voor onder andere de volgende aandoeningen: beroertes (CVA), orthopedische ingrepen Wat kenmerkt de geriatrische revalidatiezorg anno 2021, welke successen zijn er geboekt en waar is ruimte voor verbetering? Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers je bij over recente ontwikkelingen en richtlijnen binnen de geriatrische revalidatiezorg zoals revalidatie na COVID-19, de inzet van zorgpaden voor kwaliteitsverbetering.

Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg

De geriatrische revalidatiezorg vraagt om vakmensen die kunnen observeren, motiveren en coachen en die over kennis beschikken van ziektebeelden. Dat alles komt terug in de branche-erkende opleiding tot Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg van Vivium Naarderheem Geriatrische revalidatiezorg € 3.973,44 € 2.875,50 14E488 Overige diagnosen | Klin 1-14 | Tussen 5 en 9 behandeluren | Geriatrische revalidatiezorg € 3.174,37 € 2.297,25 14E518 Diagnosen CVA | Klin >=92 | Geriatrische revalidatiezorg € 37.216,48 € 26.935,5 Geriatrische revalidatiezorg tijdens corona Op deze pagina vindt u als zorgaanbieder alle nuttige informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over geriatrische revalidatie tijdens de corona-crisis. De pagina vullen wij steeds voor u aan. Financieel Als wij een GRZ cliënt. Verzorgende IG geriatrische revalidatiezorg. Ben jij verzorgende IG en toe aan een uitdagende functie op een revalidatieafdeling? Als verzorgende ga jij aan de slag op de geriatrische revalidatieafdeling van onze locatie Intermezzo in Dieren

Expeditie 'De Multidisciplinaire Intake' - StudioGRZ

Verpleegkundige geriatrische revalidatiezorg Werk jij als verpleegkundige graag in een dynamische omgeving, waarbij je veel verantwoordelijkheid hebt en zelfstandig moet kunnen werken? Op onze locatie Intermezzo in Dieren bieden wij op de eerste en tweede verdieping geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf Speciaal voor de GRZ, Geriatrische Revalidatiezorg, zijn wij op zoek naar een Manager Zorg die de dynamiek en soms hoge stressniveau aan kan en meehelpt de juiste sturing te geven aan het team binnen onze locatie Westhoff in Rijswijk Geriatrische revalidatiezorg € 3.181,38 14E488 Overige diagnosen | Klin 1-14 | Tussen 5 en 9 behandeluren | Geriatrische revalidatiezorg € 2.296,33 14E518 Diagnosen CVA | Klin >=92 | Geriatrische revalidatiezorg € 28.257,92 14E519 Diagnosen CVA | Klin 57-91 | >75 behandeluren klin/ ambulant | Geriatrische revalidatiezorg € 21.388,7 Geriatrische Revalidatiezorg vacatures. Communicatieadviseur (m/v), Extra Handen Voor Brabantzorg: Tijdelijke Zorgfunctie Tijdens Corona, Geriatrische Revalidatie (grz) en meer op Indeed.n Geriatrische revalidatiezorg. Op deze pagina vindt u nieuws, het inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg, contractinformatie, belangrijke formulieren en documenten en relevante veelgestelde vragen. Actueel. Het laatste algemene nieuws voor zorgaanbieders vindt u op onze homepage Hoofd geriatrische revalidatiezorg (succesvol ingevuld) Als Hoofd GRZ ben je de spin in het web voor de cliënten en medewerkers van de afdeling revalidatie en de bewoners en medewerkers van de afdeling somatiek op locatie Ambachtstaete. Daarnaast geef je leiding aan het verpleegkundig team

 • Alarmeringen Rotterdam Botlek.
 • Alabastine structuurverf Karwei.
 • Spanningshoofdpijn massage.
 • Airco caravan Marktplaats.
 • Cursussen Geriatrie fysiotherapie.
 • Pakistaanse gerechten met kip.
 • Kinepolis antwerpen aladdin.
 • Trak Racer TR160.
 • Gierst koken.
 • Openlucht musea.
 • Knippen plakken werkt niet meer Windows 10.
 • Babyliss Steampod.
 • PlayerUnknown's Battlegrounds.
 • Imitatieleren blazer dames.
 • Vietnam wiki.
 • Corpus luteum bloeding.
 • Basisscholen Enkhuizen.
 • Verrassende oplossingen voor dagelijkse problemen.
 • How to make a USB connection wireless.
 • Mariniers boeken.
 • Veritas contact.
 • Adele 25.
 • Trap rubberwood of beuk.
 • Vriendin winnen.
 • NFL season 2019.
 • Rugspieren versterken.
 • Tropicana 2019.
 • Overnachten Harlingen.
 • Medela Pump in Style Advanced afkolfset.
 • Cindy Lauper 80s.
 • Spreuken over Humor.
 • 4 dagen last van eisprong.
 • Wasknijper Zwart.
 • BBB dealer login.
 • Ovenschotel, rijst vegetarisch.
 • Openingstijden rechtbank Rotterdam.
 • Eetbank 180.
 • Leaseauto uitzoeken op prijs.
 • Wachtwoord op Google Foto's.
 • Wat is Dropbox en Hoe werkt het.
 • Suyderoogh route.