Home

Artikel 180 Wetboek van Strafrecht

Aktuelle Preise für Produkte vergleichen! Heute bestellen, versandkostenfrei Art. 180 Sr - Artikel 180 Wetboek van Strafrecht - Artikel 180 Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie Wetboek van Strafrecht Artikel 180 Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid gestr

Artikel -75% - Artikel im Angebot

1 De totale duur van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege gaat een periode van vier jaar niet te boven, tenzij de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het.

Art. 180 Sr - Artikel 180 Wetboek van Strafrecht :: Maxius ..

De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 en 180 omschreven worden gestraft: 1 met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het misdrijf of de daarmede gepaard gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge hebben Wetboek van Strafrecht Artikelen: 43a, 77a; Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Verwijzingen naar Eerste Boek. Verwijzingen naar Titel II. Handleiding voor de.

De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor eene vervolging van zichzelven of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschoonen. 3. Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op eene plaats die niet wettig. WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), De toepasselijkheid van de artikelen 2-7 wordt beperkt door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend. 5 Gew. bij G.B. 1933 no. 94, G.B. 1938 no. 39,. Uitvoering van wettelijk voorschrift (art. 42 Wetboek van Strafrecht): Als iemand een feit pleegt in de uitvoering van een wettelijk voorschrift, is hij niet strafbaar. Ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Wetboek van Strafrecht): Bijvoorbeeld iemand die op aanwijzing van een politieagent over de vluchtstrook moet rijden

Art. 9 Sr - Artikel 9 Wetboek van Strafrecht - Artikel 9 1. De straffen zijn:a. hoofdstraffen:1°. gevangenisstraf;2°. hechtenis;3°. taakstraf;4°. geldboete;b. bijkomende straffen:1°. ontzetting van bepaalde rechten;2°. verbeurdverklaring;3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.2. Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten. Art. 177 Sr - Artikel 177 Wetboek van Strafrecht - Artikel 177 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:1°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening iets te doen of na te laten;2°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel.

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:1°. hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of verdachte is van enig misdrijf, verbergt of hem behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van de justitie of politie;2°. hij die nadat enig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om het te bedekken of de nasporing of vervolging te belet.. Het materiële strafrecht is verspreidt over een groot aantal wetten. Toen de Grondwet tot stand kwam wet de wetgever in artikel 107 gedwongen om de regels van het strafrecht en het strafprocesrecht in wetboeken op te nemen. In het Wetboek van Strafrecht vind je wetten over bijvoorbeeld doodslag, fraude en mishandeling Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een lijk opgraaft of wegneemt of een opgegraven of weggenomen lijk verplaatst of vervoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 180

Artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht is ook van groot belang. Dit is het artikel dat in een strafzaak ten laste gelegd wordt aan de verdachte. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras,. Artikel 109 Wetboek van Militair Strafrecht: een lege huls? Door G.J. Snippe LL.M. 1 Introductie Op 19 november 2018 meldde de website www.nu.nl dat een eenheid van het Korps Nationale Reserve op missie zou gaan in Jordanië om daar een F-16 eenheid te beveiligen. 2 Voor het eerst in de geschiedenis zou een gehele reservisten-eenheid deel gaan nemen aan een buitenlandse missie C.1: Wetsgeschiedenis en algemene bepalingen. Een bepaling met de strekking van het huidige artikel 74 Sr is sinds 1921 in het Wetboek van Strafrecht te vinden. 2 Voor die tijd bestond reeds de mogelijkheid van submissie (artikel 74a Sr).In 1983 is artikel 74 Sr ingrijpend uitgebreid door de Wet vermogenssancties. 3 De transactie is een door het Openbaar Ministerie zeer vaak gebruikt instrument Artikel 461 Letterlijk staat in het Wetboek van Strafrecht het volgende geschreven: Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. Rechten

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Wetboek van Strafrecht BOA Domein I Geldend van 01-01-2019 t/m heden Tweede Boek. Misdrijven . Artikel 175 1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat waren, schadelijk voor het leven of de gezondheid, verkocht, afgeleverd of uitgedeeld worden, zonder dat de koper of verkrijger met da Ontoerekeningsvatbaarheid wordt behandeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht en luidt als volgt: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend

Wetboek van strafrecht. Artikel 142: Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede categorie Artikel 431: Met geldboete van de eerste categorie wordt bestraft hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de nachtrust kan worden verstoor Hullu, J. de, Materieel Strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2015. Lindenberg, K., Strafbare dwang. Over het bestanddeel 'dwingen' en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder artikel 284 Sr (diss. Groningen), Apeldoorn: Maklu 2007 Vierde afdeeling. Aangiften en klachten Artikel 160 Kennis dragen van een misdrijf 1.Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting. Artikel 240a Wetboek van Strafrecht Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies, maar: in de openbare ruimte (zoals bij een bioscoop en in een winkel) heeft de overheid een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer Zie Wetboek van Strafrecht artikelen 92-103, Wetboek van Strafrecht artikel 105, Wetboek van Strafrecht artikelen 108-110, Wetboek van Strafrecht artikelen 115-116, Wetboek van Strafrecht artikelen 121-124, Wetboek van Strafrecht artikel 129, Wetboek van Strafrecht artikel 177, Wetboek van Strafrecht artikel 355 en Wetboek van Strafrecht.

Het Wetboek van Strafrecht bevat behalve wat algemene bepalingen vooral materieel strafrecht. Het formeel strafrecht zijn de procesrechtelijke regels, de regels die gelden voor de staat wanneer iemand (mogelijk) een strafbaar feit heeft gepleegd. In het Wetboek van Strafvordering zijn dergelijke regels opgenomen Artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) stelt strafbaar degene aan wiens schuld de dood van een ander te wijten valt, artikel 309 Sr bepaalt dat dat de op te leggen straf met een derde wordt verhoogd indien het misdrijf wordt gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht. Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet In afwijking van artikel 3, eerste lid, is er een door Onze Ministers aan te wijzen commissie, die bevoegd is de meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 306, tweede lid, onderscheidenlijk 307, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht BES te toetsen. Artikel 19d. Bij.

Deze van de Nederlandse Antillen overgenomen regeling is o.g.v. art. CLVIII, tweede lid, van de Lv. houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2014 no. 11) blijven voortbestaan als een uitvoeringsregeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24 In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering wordt na «132,» ingevoegd: 134b, . ARTIKEL III Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk

Wetboek van Strafrecht . 10 posts . Art. 40 Sr Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. Art. 46a Sr Poging om een ander door een der in artikel 47, eerste lid onder 2e, vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan,. Wetboek van Strafrecht. Nuttige artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. 135 Kennis van samenspanning. 138 binnendringen in een woning onder bedreiging. 207 Meineed. 225 Valsheid in geschrifte . 226 Valsheid in geschrifte in authentieke akten. 227a niet naar waarheid gegevens verstrekken. 227b nalaten de nodige gevens verstrekken. 261 Smaad. Indeling van het wetboek van strafrecht. Het wetboek van strafrecht bestaat als het ware uit drie hoofdstukken: in het eerste hoofdstuk staan de algemene bepalingen ; in het tweede hoofdstuk staan alle misdrijven ; in het derde hoofdstuk staan alle overtredingen; Als u dus verdacht wordt van een strafbaar feit dat omschreven wordt in hoofdstuk. Wetboek van strafrecht De naam van het wetboek zegt het al: hier staan alle regels en wetten rond het strafrecht in. De hoogte van straffen, de manier van straffen en een begripsbepaling. Verder wordt het jeugdstrafrecht ook in dit boek behandeld, evenals de Opiumwet, wet wapens en munitie en de wegenverkeerswet De verdeling van het wetboek van strafrecht in titels De boeken zijn verder verfijnd om het WvSr verder in te delen. De drie vermelde boeken zijn daartoe onderverdeeld in 'titels'.De titels zijn genummerd volgens de Romeinse nummering: I, II, III, IV enzovoort

vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Sint Maarten, In overweging genomen hebbende: - dat het in verband met de gewijzigde tijdsomstandigheden en de ontwikkelingen op internationaal strafrechtelijk gebied wenselijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; - dat ingevolge artikel. - Het onderhavige wetsvoorstel bevat een aanscherping in drieërlei opzicht van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (Sr.). In dit artikel is strafbaar gesteld de verspreiding of openlijke tentoonstelling dan wel het daartoe vervaardigen, in-, door-of uitvoeren of in voorraad hebben van kinderpornografie (een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij een persoon is betrokken die. Wetboek van Strafrecht B. In artikel 49 worden de woorden geldboete van ten hoogste f 25,- vervangen door: geldboete van de eerste categorie C. Artikel 49a komt als volgt te luiden: 49 - 5 - Artikel 49a 1. Hij, die een der artikelen 17 D tot en met 17 J, of 18 overtreedt, wordt voor zover het Wetboek van. In het eerste lid wordt «in geval artikel 14a, 38v, of 77x van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: in geval artikel 14a, 38v, 38z of 77x van het Wetboek van Strafrecht. 2. In het eerste lid wordt «in artikel 14c, 38v of 77z van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: in artikel 14c, 38v, 38z of 77z van het Wetboek van Strafrecht 16.01AB12.024 Wetboek van Strafrecht van Aruba (inwtr. 2014 12) 1601AB12.024.pdf (799,56 KB) Document download informatie: Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader

Wetboek van Strafrecht Leo ten Thije-Boonkkamp Wetboek van Strafrecht Andries E. Brouwer. Regelgeving Reclasseringsregeling 1995 Andries E. Brouwer. Links Strafrecht Juridisch Startpunt Ministerie van Justitie Openbaar Ministerie Verbetering opsporingsmethoden Ministerie van Justitie De internationale aanpak van cyber crime Nederland gaat digitaa Artikel 461 wetboek van strafrecht artikel 461 wetboek van strafrecht Ik heb op mijn eigen gronden en erf een woon Huis staan dat ik bewoon. Mijn erf is afgesloten door een Hek rondom en er staat bij een tuinhek een officieel Blauw bordje met de tekst verboden toegang, artikel 461 wetboek van strafrecht. Artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht luidt:-----Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in.

Artikel 65 Oorlogswet voor Nederland Indien de misdrijven, bedoeld bij de artikelen 131 , 132 , 138 , 139 , 141 , 143 , 179 tot en met 182 , 184 , 186 en 187 van het Wetboek van Strafrecht worden begaan gedurende de beperkte of de algemene noodtoestand, kunnen de bij die bepalingen gestelde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd en kan de naasthogere geldboetecategorie worden opgelegd Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 2:132 tot en met 2:135 gelijkgesteld de schipper of gezagvoerder van een luchtvaartuig die een bevoegdheid uitoefent of een verplichting vervult, welke hem als zodanig is toegekend of opgelegd bij een bepaling van het Wetboek van Strafvordering van Aruba. Artikel 2:137 1 Opmerkingen met betrekking tot de regeling. Overgangsbepalingen Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht (AB 2015, no.9)-In de artikelen waarin ingevolge de beslissing van het Constitutioneel Hof van 8 november 2013 in zaak 2013/1 de referenties aan de levenslange gevangenisstraf zijn geschrapt, worden deze referenties opnieuw ingevoegd, zoals deze voor die beslissing luidden Wetboek van Strafrecht laat je vanaf nu betalen voor elk artikel 'Goed strafrecht is niet gratis' 12 november 2020 door Thom Egberts. Lezers van het Wetboek van Strafrecht gaan vanaf deze week betalen per gelezen artikel. Dat heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus vandaag bekendgemaakt Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht zelfst.naamw. [juridisch] de verzameling wetten die met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht vormt Voorbeeld: `Het huidige Wetboek van Strafrecht werd in 1881 voor het eerst vastgesteld. ` Bron: Wikiwoordenboek - Wetboek van Str..

Legitimatieplicht politie (art

 1. derd het bepaalde in artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht is het verboden op het openbare gedeelte van het strand en in zee
 2. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Wetboek van Strafrecht, Losbladig, Bewerking van het commentaar op de artikelen 4, 4a,10, 24a, 27, 36e, 36f, 77k, 83, 83a, 96, 114a, 114b.
 3. Wetboek van Strafrecht NuRecht Gratis juridisch advies Juridisch Loket Stel een juridische vraag aan de juristen van de rechtswinkel: 178, 179, 180, 189, 200, 207a, 285a en 361 , voor zover het Artikel 32 van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing
 4. Artikel 41 lid 1 Wetboek van Strafrecht: Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Geldt dit ook als bijvoorbeeld een tiener je auto aan het slopen is of als een tiener je ramen aan het kapot gooien is met stenen
 5. Een wat mij betreft interessante juridische discussie voor dit 'probleem' is de keuze voor de grondslag van de tenlastelegging. De keuze is tussen de Algemene wet inzake de Rijksbelastingen (art. 69 lid 2 daarvan) en de keuze voor het commune strafrecht (in de zin van artikel 326 wetboek van strafrecht)
 6. Het schrappen van artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht ^Vandaag zit voor u een man (H.) die zijn moeder heeft geholpen met haar zelfgekozen levenseinde. Geconfronteerd met de indringende wens van een hoogbejaarde vrouw van 99 jaar die niet nog ouder wilde worden, heeft hij haar begeleid en geholpen met haar zelfdoding. Hij heeft daarbi
 7. b. artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht; c. de artikelen 310, 311, eerste lid, onder 4°, en 321 van het Wetboek van Strafrecht en poging hiertoe, voor zover het betreft een ontvreemd bedrag of waarde van het goed van ten hoogste € 150 alsmede in aansluiting op deze feiten gepleegd

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ..

 1. In het Wetboek van Strafrecht zijn enkele artikelen opgenomen die zien op het filmen van anderen. Bijvoorbeeld artikel 441b Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelt echter alleen strafbaar het wederrechtelijk vervaardigen van een afbeelding door middel van een technisch hulpmiddel dat niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt
 2. EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN Titel I Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1:1 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast. Artikel 1:2
 3. Tag: Artikel 240b Wetboek van Strafrecht. Jurisprudentie / Strafrecht. Essentie Een (destijds) 13-jarige jongen is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het verspreiden van een naaktfoto van een jongen Lees meer. Leestips: - 64 cadeaus voor rechtenstudenten
 4. Artikel 1. Wetboek van strafrecht. Boek 1, titel 1 zegt: 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalinge
 5. g mijn erf betreden. Het lijkt mij dat het sterk van de situatie afhangt
 6. Wettekst [bewerken | brontekst bewerken]. 1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke.
 7. Artikel 268 Wetboek van Strafrecht DSpace/Manakin Repository. Artikel 268 Wetboek van Strafrecht Author

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht

 1. Artikel 1 Wetboek van Strafrecht. Bewerken. Classic editor Geschiedenis Reacties Share. 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast
 2. De aansprakelijkheid bedoeld in artikel 2:56, elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit dit wetboek of andere wetten of reglementen ten laste van de personen vermeld in artikel 2:51, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld [1 in artikel XX.227] 1 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de volgende bedragen
 3. g, niet in beslag genomen brieven of andere geschriften, waartoe hun plicht tot geheimhouding zich.
 4. Wanneer de zaak zonder verwijzingsbeschikking voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, dan wel, in geval van toepassing van artikel 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, voor het hof van beroep wordt gebracht, wordt het verzoek om rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier, op straffe van verval, binnen acht dagen na de dagvaarding.
 5. Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Gezien artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht;. Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, Onzen Minister van Oorlog en Onzen Minister van Marine, van den 28sten Februari 1888, afdeeling 2a, n°. 114, van den 8sten Maart 1888, 1ste afdeeling, n.

Wetboek van Strafrecht (Nederland) - Wikipedi

 1. Deze wetboeken staan in het Publiekrecht deel. Nu zou je het wetboek van Strafrecht door kunnen bladeren opzoek naar een artikel over voorwaardelijke straffen, echter telt dit wetboek 479 artikelen en is dat dus niet de handigste manier. Je kunt het beste in de inhoudsopgave van het wetboek van Strafrecht kijken
 2. Wanneer de verdachte ten tijde van het plegen van het misdrijf waarvan hij wordt verdacht de leeftijd van 18 wel maar nog niet de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt, kan de officier van justitie in zijn vordering aangeven of hij voornemens is te vorderen dat recht zal worden gedaan overeenkomstig artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht
 3. Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht
 4. derd artikel 488 van het Wetboek van Strafvordering, vindt het onderzoek plaats in het openbaar. Het openbaar
 5. De rechter-commissaris in strafzaken, begint op 12 januari aanstaande, het gerechtelijk vooronderzoek in de strafzaak Rodney Cairo. Daarmede in verband is de laatstgenoemde als getuige opgeroepen de waarheid af te leggen tegen de verdachte(n): Veira, Danielle Reana Karin en Midema, Imro
 6. 27° uitgever van elektronisch geld : een uitgever van elektronisch geld als bedoeld [10 in artikel 2, 76°, van de wet van 11 maart 2018] 10; 28° instelling voor elektronisch geld : een instelling voor elektronisch geld als bedoeld in artikel 4, 31°, van de wet van 21 december 2009
BEIJUMNIEUWS: MAANDAGOCHTEND (180)

Wetboek van Strafrecht - De Nationale Assemblé

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 18

Nadere regelgeving: - Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) - Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht WET van 27 april 1903, Stb.1903, 111, tot vaststelling van een Wetboek van Militair Strafrecht. Inwerkingtreding: 1 januari 1923 (Stb.1922, 515) - een nietigverklaring van een volledige akte ten gevolge van een beslissing genomen op basis van artikel 463 van het Wetboek van strafvordering;] 1 [2 3° in geval van toepassing van artikel 34/1, de reden van de nietigverklaring van de akte.] 2 ----- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019> Een onderzoek naar het karakter en de voorwaarden tot oplegging van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e Wetboek van Strafrecht). Den Haag : BJu, 2001. 551 p

wetten.nl - Informatie - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Art. 160 Sv - Artikel 160 Wetboek van Strafvordering ..

Gelet op artikel 5:11 Algemene wet Bestuursrecht en artikel 438 Wetboek van Strafrecht besluit ik: I. Ambtenaren, bedoeld in artikel 2 Politiewet 2012 en werkzaam in de politieteams Weerijs en Markdal, aan te wijzen als ambtenaar als bedoeld in artikel 438, lid 1 sub 3 van het Wetboek van Strafrecht This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are. Artikel 261 Wetboek van Strafrecht. januari 18, 2009 at 1:25 pm (Uncategorized) 1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie

Strafrecht (Nederland) - Wikipedi

Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de opsporingsambtenaren van de politie regio Utrecht, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze artikelen dient degene die door zijn fout of nalatigheid aan een ander schade veroorzaakt Contact; Onder voorbehoud van alle recht en middel en zonder enige (nadelige) erkentenis (van elk niet uitdrukkelijk erkend feit

 • Excel in Word.
 • Konijnenkeutels eten.
 • Alcohol in zonnebrandcrème.
 • Ontstoken tandvlees door antibiotica.
 • Lange jurk met cowboylaarzen.
 • Blaze en de Monsterwielen poster.
 • Oorzaak SUA navelstreng.
 • KEK Amsterdam Engraved Flowers.
 • Kaartjes Hellendoorn 10 euro.
 • CAI aansluiting Ziggo.
 • Micmacbags Navajo.
 • MMS betalend Proximus.
 • JOB VLOG.
 • Kabel etiketten.
 • 3d film wikipedia.
 • Agentschap Telecom piraten.
 • Lupine zaaien als groenbemester.
 • Reibenkuchen.
 • Kaartjes Hellendoorn 10 euro.
 • DOT Dome agenda.
 • Word plakken zonder opmaak sneltoets Mac.
 • Badminton competitie.
 • Photobooth huren Apeldoorn.
 • Beveiligd Word document ontgrendelen.
 • Jager bakker regel werkblad.
 • Kinderzakmes Victorinox.
 • Warner Bros Movie World.
 • Muggenbeet Blokzijl.
 • Snelkoppeling beveiligen met wachtwoord.
 • For Love and Lemons belgium.
 • Psychiatrie Duffel bezoekuren.
 • Horizontale schilderijen.
 • Rolgordijnen op maat nl.
 • Satelliet schotel 80 cm kopen.
 • Stedelijk Gymnasium Breda open dag 2019.
 • Afhaalrestaurant Eeklo.
 • Slaapkamer Accessoires Action.
 • 112 Kaatsheuvel.
 • IKEA Hoekkledingkast.
 • Carbink weakness.
 • Biscuit vulling aardbei.