Home

Zelfgestuurd synoniem

Nederlandse synoniemen voor zelfbewust - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe Iets (iemand) ergens heen laten gaan. Sturen ziet vooral op het verwijderen: een bedelaar. wegsturen; stuur de meid weg, zij beluistert ons;. bij zenden denkt men meer aan een bepaald doel: Een. afgevaardigde zenden.Een boek op zicht zenden. (Evenwel wordt zenden in de spreektaal meer door sturen vervangen. Nederlandse synoniemen voor zelfregulerend - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe Zelfregulering Bij zelfregulering wordt een regeling voor een beroepsgroep of een bepaalde sector door henzelf opgesteld. Die nieuwe regels worden dan ook voorgeschreven voor alle mensen die tot die bepaalde groep behoren

Nederlandse synoniemen van zelfbewust, ander woord voor

 1. Zelfgenoegzaam 1) Aanmatigend 2) Arrogant 3) Belerend 4) Borstklopperig 5) Eigenwijs 6) Frikkerig 7) Hautain 8) Hooghartig 9) Hoogmoedig 10) Hovaardig 11) IJdel 12) Ingebeeld 13) Neerbuigend 14) Pedant 15) Schoolmeesterachtig 16) Tevreden 17) Tevreden met zichzelf 18) Verwaand 19) Zelfingenomen 20) Zelfvoldaa
 2. zelfregulerend. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. Je zoekopdracht is bewaard, zodat kan worden onderzocht of zelfregulerend bij een volgende aanvulling met passende synoniemen kan worden opgenomen.. bij andere sites
 3. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook. Ook op deze website. Sitemap Anagrammen Antoniem Dialect Puzzelen Natuur Populair Rijmen Symbolen Synoniem Tekst vertalen Tellen Vertalen Vervoegen Woordspellen
 4. Een zelfsturend team is een relatief vaste groep van medewerkers in een organisatie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant worden geleverd.. In deze definitie staan drie belangrijke kenmerken: gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal en niet de individue
 5. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'geestdriftig', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Zelfgestuurd leren is een belangrijk doel in het onderwijs. Dit vraagt behoorlijk veel van leerlingen. Zo moeten zij hun leerprocessen kunnen reguleren. Ook is er motivatie nodig om te leren en om dat zelfgestuurd te doen. Om dit te bereiken, kunnen cognitieve, metacognitieve en motivationele/ affectieve leerstrategieën helpen Deze woorden worden gebruikt om aan te duiden, dat eene zaak van eenige beteekenis is voor iemand, of invloed op iets heeft. Gewichtig ziet meer op hare volstrekte, belangrijk meer op hare betrekkelijke waarde.De uitvinding der boekdrukkunst in Europa kan ook in het oog der Chineezen eene gewichtige gebeurtenis zijn, maar belangrijk is zij moeielijk voor hen te noemen

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'gidsen', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken weggestuurd. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. zie ook: wegsturen. Je zoekopdracht is bewaard, zodat kan worden onderzocht of weggestuurd bij een volgende aanvulling met passende synoniemen kan worden opgenomen Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'of', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: bluffen (ww): blaaskaken, dik doen, geuren, grootspreken, ophakken.

Synoniemen van sturen; ander woord voor sturen

 1. Definities zelfgestuurd leren Naast en geïnspireerd op de definitie van Flavell van zelfgestuurd leren, hebben de wetenschappers Knowles en Zimmerman het begrip verfijnd en/of uitgebreid. Knowles (1975) geeft de volgende ruime definitie van zelfsturing: Zelfgestuurd lere
 2. Vertalingen in context van zelfgestuurd in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het succes van zelfgestuurd onderwijs is afhankelijk van de begeleiding van de docent, de hoeveelheid voorkennis van de student en diens vermogen tot zelfreflectie
 3. Leraar24.nl helpt jou als leergierige leraar te groeien in je vak. Onze kennis en praktijkvoorbeelden zijn direct toepasbaar voor iedereen die werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs
 4. Wanneer zelforganisatie goed uitgevoerd wordt leidt dit tot meer tevreden medewerkers. Blije medewerkers leiden vervolgens tot blije klanten. Een mooie bijvangst van zelforganisatie is dat deze vorm van organiseren vaak lagere kosten met zich meebrengt
 5. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

kenmerken van leerlinggedrag bij zelfgestuurd leren. De matrix van Pintrich is gebruikt om voor het daltononderwijs ik-doelen voor leerlingen te formuleren. In onderstaande tabel zijn voorbeelden van ik-doelen beschreven, waarbij fase 3 (controle) en fase 4 (reactie en reflectie). Leerlingen nemen initiatief, maken zelf plannen, zijn eigenaar van hun leerproces, hebben aandacht en zijn doelgericht. Allemaal wensen van leraren, die aansluiten bij het begrip zelfregulerend leren. Wat houdt het eigenlijk in en hoe kun je zelfregulatie stimuleren bij de leerlingen uit je klas? Wat is zelfregulerend leren? Het gaat bij zelfregulerend leren om een [ Een geheel van kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen moeten verwerven om zelfstandig met vakkennis te kunnen werken en die kan worden overgezet van de ene leercontext naar de andere Het succes van zelfgestuurd onderwijs is afhankelijk van de begeleiding van de docent, de hoeveelheid voorkennis van de student en diens vermogen tot zelfreflectie. Competency centered and self-directed educational model Since the field is always in transition, you are assessed on the integration of competences (knowledge, skills and attitude) in a specific context, rather than on courses alone synoniemen van zelf (Nederlands) op mijnwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Nederlandse synoniemen van zelfregulerend, ander woord

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten self-directed learner - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Vertalingen van het woord OPPORTUNITY van engels naar nederlands en voorbeelden van het gebruik van OPPORTUNITY in een zin met hun vertalingen: They had opportunity and motive. • Kennis is zelfverworven of zelfgestuurd. Onderwijs wordt opgedaan door leraren of instructeurs. • Onderwijs is het proces van leren en het leren kennen van de feiten en cijfers. Kennis is de toepassing van die feiten en theorieën

Ontwikkeling van effectieve vaardigheden voor zelfgestuurd leren; Ontwikkeling van teamwerkvaardigheden. Verhoog de motivatie om te leren. Belangrijke aspecten zijn opgenomen in deze vier hoofddoelen: het verwerven van een solide kennisbasis impliceert bijvoorbeeld het vermogen om informatie op een gerichte manier te verwerven, waarbij omgaan met media hiervoor een voorwaarde is Andragogy werd sindsdien synoniem met de wetenschap van het volwassenenonderwijs gebruikt, in tegenstelling tot de pedagogie die zich richtte op jonge studenten. Malcolm Knowles, Dit betekent dat leerlingen meer zelfgestuurd en onafhankelijk zijn in het leerproces

Zelfregulering - 11 definities - Encycl

Probleemgestuurd onderwijs of PGO is een pedagogisch concept van actief leren dat werd ontwikkeld aan de McMaster Universiteit in Hamilton, Ontario, Canada.Het wordt vooral toegepast in het hoger onderwijs, maar vindt ook zijn toepassing in andere opleidingssituaties, zoals het volwassenenonderwijs, de lerarenopleidingen en in het middelbaar onderwijs E-learning is de verzamelnaam voor leren (gestuurd en zelfgestuurd) met behulp van de mogelijkheden van ICT (in het bijzonder internettechnologie). Aanvankelijk werd gesproken over web based leren, teleleren of online leren. Analoog aan 'e-business' en 'e-commerce' wordt sinds ongeveer 1999 de term 'e-learning' gebruikt Wat is een Defined-Contribution (DC) -plan? Een plan met vaste bijdrage (DC) is een pensioenplan dat doorgaans wordt uitgesteld, zoals een 401 (k) of een 403 (b), waarin werknemers een vast bedrag of een percentage van hun salaris bijdragen aan een rekening die is bedoeld om hun pensioneringen financieren Onlineveilingen zijn een alternatief voor consumenten die bereid zijn om door te verkopen voor contant geld zonder kosten, in een gecompliceerde, zelfbeheerde, concurrerende omge

1 Peter Ron Bimmel Oostdam Strategietraining en leesvaardigheid Theorie en praktijk in balans In Levende Talen, nr. 511 stond het verslag van een experimentele studie naar de effecten van twee programma's voor het trainen van leesstrategieën op de leesvaardigheid Nederlands en Engels (Oostdam & Bimmel, 1996a). Geen van beide programma's bleek waarneembare effecten te hebben Synoniemen voor zelfsturing; zelfgestuurd-, zelfverantwoordelijk- of zelf gereguleerd leren. 2 Licht de randvoorwaarden toe voor de ontwikkeling van 'zelfsturing.' Om aan zelfsturing te kunnen doen moet de leerlingen beschikken over: Cognitieve vaardigheden Metacognitieve vaardigheden Affectieve vaardighede zelfgestuurd leren. Vervolgens worden de knelpunten in het leerproces in een ontdekkend leeromgeving beschreven. Tot slot wordt ingegaan op drie manieren om het leerproces in een ontdekkend leeromgeving te ondersteunen, waarbij zal worden aangegeven welke keuzes in het onderzoek hieromtrent zijn gemaakt

Liberalen houden over het algemeen van verandering en zijn minder voorzichtig met nieuwe ideeën. 'Liberaal' is in de meeste gevallen synoniem met 'progressief'. In tegenstelling tot conservatieven houden ze van het idee van verandering en zijn ze bereid de mogelijke risico's die ermee verbonden zijn te accepteren. Liberalen zijn geen Libtards Vertalingen van het woord NEOLUTION van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van NEOLUTION in een zin met hun vertalingen: Neolution geeft ons de mogelijkheid van... • Synoniem: Learning management system (LMS), Virtual Learning Environments, digital learning environment, course management system • Web-based applications, runnnig on a server and accessible with a web browser from any location with an internet connection (De Smet, 2015) o v. anvas, Ufora, Minerva, Smartschool,

Bij zelfgestuurd leren (self-directed learning, self-regulatory learning) ligt het initiatief bij de trainee. Synoniemen: multirater feedback, multirater assessment, multi source assessment en full-circle feedback. 540 graden-feedback = multisourcefeedback waarbij ook leveranciers en partners van joint ventures deel aan het feedbacksysteem Beide termen worden voorlopig nog als synoniemen naast elkaar gebruikt. Als kapstok voor het bespreken van de verschillende betekenissen die in de handelingstheorieën aan deze begrippen worden gehecht, wordt een indeling gebruikt in drie agologische modellen. In navolging van Crowfoot en Chesler (1974) en van Van Beuge • Kennis is zelf verworven of zelfgestuurd. Onderwijs wordt opgedaan door leraren of instructeurs. • Onderwijs is het proces van leren en leren kennen van de feiten en cijfers. Kennis is de toepassing van die feiten en theorieën Soorten zoekstrategieën: synoniem, trefwoord, auteur Soorten zoekstrategieën voor informatie: eerst verkennen van de structuur van de informatiebron en globaal scannen naar inhoud om te beslissen of men meer in detail de tekst gaat lezen om te gebruiken. 13.9 tem 13.13: het is de bedoeling om vanuit een nieuwsgierige blik naar d Oracle's moderne best practice voor inkoop - van leveranciersregistratie tot leveranciersprestaties. Mogelijk gemaakt door mobiele toepassingen, sociale media en analytics

bijvoorbeeld het gebruiken van synoniemen en antonie-men een microvaardigheid is. Een nieuwe vaardigheid is goed kunnen navigeren op internet, een nieuwe vorm van doelgericht lezen. Als je informatie hebt gevonden, is het interpreteren van grote hoeveelheden zoekresulta-ten van belang (een pagina zoekresultaten lijkt wel een nieuwe tekstsoort) Het effect van pretest-sensitisatie bij ontdekkend leren met behulp van een simulatie in het voort-gezet onderwijs. Floris A.B.H. Bos & Cees Terlouw (Faculteit Gedragswetenschappen, Instituut ELAN, Universitei

Zelfgenoegzaam - 2 definities - Encycl

Naar zelfgestuurd leren in een lerende samenleving? Samenvatting Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma 2002. Met ondersteuning van de administratie Werkgelegenheid en het ESF-agentschap 3 NEDERLANDS MAATSCHAPPELIJKE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL september 2006 (vervangt D/1995/0279/003 E en F en D/2005/0279/001 met ingang van september 2006) ISBN-nummer: Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brusse Samenvatting: Van leertheorie naar onderwijspraktijk: H1, Leren: Een complex en onzichtbaar proces: 1.1 : De mens leert voortdurend. Claxton (1996), hoogleraar psychologie: Learning can no longer be seen as a task for people in the first quarter of life

Synoniemen van zelfregulerend; ander woord voor

 1. Flipped classrooms, zelfgestuurd leren en de 'leraar als coach' zijn er de hoekstenen van een innovatief pedagogisch project. Heel aantrekkelijk, maar wellicht vooral succesvol voor bepaalde categorieën leerlingen met een uitstekende schoolse voorgeschiedenis, een kansrijke thuissituatie, een positief gedreven pedagogische aanpak thuis en goed ontwikkelde zelfsturingscompetenties
 2. nederlands derde graad aso-kso-tso - VVKSO - ICT-coördinatore
 3. Het drielaags model bestaat doorgaans uit: College van Bestuur of centrale directie: legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht (het toezichthoudend orgaan) over missie, strategie, beleid en resultaten daarvan.; Onderwijsdirecteuren (veelal van een cluster van opleidingen of sector) en directeuren van centrale stafdiensten (zoals bv. personeel, financiën, communicatie en.
 4. 1 Ondersteuning van gezamenlijk probleemoplossen door gefaseerd construeren van domeinspecifieke representaties B. Slof 1, G. Erkens 1, & P. A. Kirschner 2, 1Universiteit Utrecht, P.O. Box , 3508 TC Utrecht, the Netherlands 2Open Universiteit Nederland, P.O. Box 2960, 6401 DL Heerlen, the Netherlands Samenvatting In deze studie werd onderzocht of het gefaseerd construeren van domeinspecifieke.
 5. Superfood.nl. 17K likes. Superfood.nl gelooft in de kracht van onze natuur. De zon, aarde, lucht en water creëren samen unieke, hoogwaardige voedingsstoffen genaamd superfoods(.nl
 6. Zowel kennis als educatie zijn synoniemen, maar er is nog steeds een grensverschil tussen. Kennis wordt opgedaan uit levenservaringen en leeftijd, terwijl het onderwijs wordt geleerd uit de boeken en misschien nooit wordt ervaren. Kennis is gerelateerd aan feiten, terwijl onderwijs gerelateerd is aan leren, kritisch denken en zichzelf kennen
 7. Klasse Magazine. KLIK EN PRINT. 57,5 %. Motivatiekaartjes. KLASSE.BE. van de directeurs in het lager onderwijs in Vlaanderen is een vrouw. In de eerste graad secundair is dat 40,3%

Nederlandse synoniemen van weggestuurd, ander woord voor

Daarom willen we zelfgestuurd leren en - werken meer stimuleren. Ook werd bijzondere aandacht besteed aan de onderzoekscompetenties. Hoewel staat en overheid vaak als synoniemen worden gebruikt, is dit dus niet. correct. Het begrip staat wordt later uitgediept De Biesboschzwemmers. 311 likes · 4 talking about this. De gezellige zwemclub van Werkendam (Gemeente Altena) en omstreken waar plezier en prestaties hand in hand gaan. Naast het trainen worden er..

Zelfsturend team - Wikipedi

Synoniemen van geestdriftig; ander woord voor geestdriftig

Synoniem: godloochening, godloosheid, godverzaking. Immanente levensbeschouwing 'Binnen deze wereld blijvend'. Geen bovenzinnelijke realiteit erkennen. Er bestaat niets Zelfgestuurd: Zelfstandige oefening, Persoonlijk informatie verwerken Overzicht. Bijlage nr. A. Op het niveau van de leergroep * Cursus- en werkdocument voor de. PDF | On Jan 1, 2010, S. Van Waes and others published Op weg naar het gebruik van studiewijzers als begeleidingsinstrument in het hoger onderwijs: een onderzoek naar de percepties van studenten. Op reis of vakantie naar Zuid-Afrika? Zuid-Afrika.nl biedt je inspiratie, tips en informatie. Ontdek Zuid-Afrika en vind jouw safari, rondreis of vakantie Populaire Sarms en peptiden. LGD-4033 Ligandrol. 99,00

Synoniemen van perceptueel; ander woord voor perceptueel - synoniemen . Geassocieerde betekenis: Als een woord drie puntjes heeft, doe dan extra moeite om het te leren. Betekenissen raden Als je een onbekend woord tegenkomt,. Vanessa Edwards is gedragskundig onderzoeker, auteur en spreker. Haar specialiteit: het effect van kleuren op mensen Many translated example sentences containing self-directed learner - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations bescheidenheid en bilderdijkiaans bewustzijn 217 en burgerlijke zelfgenoegzaamheid van de negentiende eeuw, een voorbeeld van hoe het vooral niet moet Burnout en overspannenheid worden soms als synoniemen gebruikt, maar het is niet hetzelfde. Bij overspannenheid is er een aanwijsbare kortetermijnoorzaak. In de afgelopen drie maanden ben je bijvoorbeeld verhuisd, van baan veranderd of gescheiden. Een gevoel van labiliteit en opgejaagdheid staan voorop, maar je hebt nog wel energie en in het onderwijs vandaag evidence based education sinds jaren belang: zowel beleidsmakers als leerkrachten in het onderwijs maken bij het nemen va

Wanneer je in de HBO Kennisbank een zoekopdracht doet, worden standaard alleen publicaties getoond mét een bestand of URL. Door de filter 'Publicaties met bestand / URL' te verwijderen worden alle publicaties getoond Brits dagboek van kanker Herstel en zelfmanagementondersteuning na primaire kankerbehandeling - Brits dagboek van kanker - Brits dagboek van kanker - 202 Oracle Human Capital Management. Deze complete HCM-oplossing is gebouwd voor de cloud en ontworpen om de ervaringen van medewerkers menselijker te maken, uw HR-behoeften te ondersteunen, gebruik te maken van de nieuwste technologische innovaties en uw organisatie in staat te stellen zich aan te passen aan de snel veranderende dynamiek van de markt Lees alle berichten van krisvandenbranden op DUURZAAM ONDERWIJ

Masterthesis Sudhir Moesai METT (PDF) 1. Studentbetrokkenheid en motivatie op het Avond-HAVO/VWO Een onderzoek naar het effect van activerend onderwijs op de betrokkenheid bij en motivatie van studenten van het eerste leerjaar van het Avond-HAVO/VWO voor het vak aardrijkskunde Sudhir Moesai Oktober 2016 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH. Merknamen als Kleenex en Coke zijn synoniem geworden aan hun producten. Het probleem met naamherkenning is een waarde op die naam plaatsen, en er is geen gemakkelijke manier om dat te doen. Een naam heeft alleen kwalitatieve waarde, maar kan een langetermijnrelatie bieden tussen de producten of services van een bedrijf en zijn klanten

Zelfgestuurd leren - Leraar2

Volgens microlearning-expert Helma van den Berg is 'microlearning' een woord dat in één keer uitlegt dat er kort en krachtig geleerd wordt. In het gratis e-boek De kracht van microlearning beschrijft ze compact - hoe kan het ook anders - de essentie van microlearning. Zeker een aanrader Pagina 2 van 33 Zorginstituut Nederland Zorg I Bewegingsapparaat & Neurologie Willem Dudokhof 1 1112 ZA Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.n HET SOCIAAL-CULTUREEL HANDELEN tegen het licht Lode Vermeersch COMMENTAAR IS WELKOM lode.vermeersch@kuleuven.be KU Leuven HIVA ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN SAMENLEVIN Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Zelfgestuurde-auto's . Je hebt ze vast al wel eens gezien. Maar het schijnt nu dus echt te gebeuren. De zelfgestuurde auto's van Google zijn nog steeds in de testfase maar gaat nu echt richting de klant. De vraag is of ze dit event ook gebruiken om het officieel aan te kondigen. Maar het zou tof zijn als ze nu ook meer voorbeelden gaan geven

Synoniemen van belangrijk; ander woord voor belangrijk

 1. ren synoniem aan aspect twee, en ontbreekt aspect een en/of drie. Organisaties bieden leeractiviteiten aan hun medewerkers aan - vaak nog in de vorm van verplichte scholingen • erken, beloon en ondersteun zelfgestuurd en informeel leren in evaluaties, jaargesprekken en promo
 2. Een rode draad door de colleges is de aandacht voor en de omgang met regionale variatie (o.a. Belgisch- vs. Nederlands-Nederlands), stilistische variatie (o.a. synoniemen, eufemisme, dysfemisme) en de beheersing van idiomatisch taalgebruik
 3. Natuurlijk is niet iedereen geïnteresseerd in een zelfgestuurde aanpak, en voor die mensen zijn er andere opties beschikbaar. Met Questrade kunt u aandelen kopen voor slechts €4. Zoals veel van de brokers die we hebben beoordeeld, zijn er geen jaarlijkse kosten of inactiviteitskosten
 4. In zijn boek Lean basis - fundament voor groei benoemt Rudy Gort zeven vormen van verspilling:. Verspilling. 1. Overproductie Items maken waarvoor geen opdracht is, wat verspillingen veroorzaakt zoals overbemanning- , opslag- en transportkosten vanwege de overmatige voorraden
 5. Ook heeft Bomen.nl een Cash & Carry te Overloon waar een zeer groot gedeelte van ons bomen assortiment ook leverbaar is in container. Op deze manier kan bomen.nl u het gehele jaar rond in uw groene behoeftes voorzien
 6. Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden. Business English 1 (3273) 3,0 stpt
 7. Drie sets met relevante zoektermen zijn gedefinieerd met synoniemen en gerelateerde definities van: 1) praktijkopleiders, 2) pedagogisch-didactisch handelen en 3) werkplekleren. In vier databases is op basis van in- en exclusiecriteria gezocht naar een relevante selectie van Engelstalig peer reviewed tijdschriftartikelen

Synoniemen van gidsen; ander woord voor gidsen

 1. Synoniemen van weggestuurd; ander woord voor weggestuurd
 2. Synoniemen van of; ander woord voor of - synoniemen
 3. Synoniemen van geuren; ander woord voor geuren
 4. zelfgestuurd - Vertaling naar Engels - voorbeelden
 • Oppas aan huis gezocht.
 • Groeicurve kind 5 jaar.
 • IMac Pro.
 • John legend tour 2019.
 • Osrs Leather gloves.
 • Sanskrit.
 • Canon 700d megapixels.
 • Univé scooterverzekering opzeggen.
 • Tipi book shop.
 • Last minute bungalow Nederland.
 • Philips senseo switch hd6592/60 ontkalken.
 • Tropics Lloret corona.
 • Vlieger valk.
 • Champignonsaus.
 • Set up iPhone from old phone.
 • Gezichtsuitdrukkingen.
 • Berry Bux Intratuin.
 • Annabelle Zandbergen leeftijd.
 • Orpheus persephone.
 • CLL ervaringen.
 • Garmisch Classic Ticket.
 • 3 plastiden.
 • 123inkt Black Friday.
 • Anatomische les betekenis.
 • Quick drive in.
 • Van der Valk Apeldoorn Live Cooking.
 • Verkort traject Secundair onderwijs.
 • Western Union.
 • Landen met weinig criminaliteit.
 • Straatnamen per gemeente.
 • Autobiografie voorbeeld scholieren.
 • Chinees Emmerich.
 • Hoeveel LED panelen per m2.
 • Hoe wordt de doodstraf uitgevoerd in Marokko.
 • Franse Bulldog kruising pups.
 • Landschapsbureau definitie.
 • Nizinny Fokkers Duitsland.
 • Rekenmachine app Android.
 • Groenten en fruit groothandel Nederland.
 • Sociale armoede.
 • Woorden die met mode te maken hebben.