Home

Apostelschap betekenis

apostelschap - Zelfstandignaamwoord 1. het apostel zijn Woordherkomst afgeleid van apostel met het achtervoegsel-scha De betekenis van apostelschap vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van apostelschap gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 dec 2018 om 10:32. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn

Een apostel (van het Griekse woord ἀπόστολος, apóstolos gezondene) is iemand die gezonden wordt om een boodschap over te brengen Het apostelschap 1 Gerard Kramer . Het apostelschap . WoordStudie . Het woord apostel Het woord apostel (Gr. ) betekent 'gezondene', 'gezant'. In Johannes apostolos 13:16 vinden we het woord in deze algemene, niet specifiek Bijbelse betekenis: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een slaaf is niet groter dan zijn heer, en een gezan Definitie van apostelschap in het Online Woordenboek. Betekenis van apostelschap vertalen apostelschap vertaling. Uitspraak van apostelschap. Vertalingen van apostelschap synoniemen. Informatie betreffende apostelschap in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. apostelschap. Vertalingen. English: apostleship, apostolate. French / Français: apostolat

De term apostel wordt in de christelijke traditie gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden Apostelschap. Gepubliceerd op 02-01-2006. De Bijbel maakt verschil tussen gaven en ambten. Een gave ontvangt de gelovige uit de hand van de grote Gever; in een ambt wordt men geplaatst. Een gelovige, die een ambt vervult kan natuurlijk ook één of meer gaven van de Here hebben gekregen, zoals bv

apostelschap - de betekenis volgens Wiktionar

apostelschap betekenis en definiti

Wat staat er in de Bijbel over het aantal apostelen en de taken van een apostel? Het woord apostel. Het woord apostel komt van het Griekse woord apostello.Het betekent gezondene, zendeling, iemand die is gezonden, gestuurd door iemand anders Het apostelschap en de gemeente 3 1 Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. 2 3:2 Hebr. 5:12-13 Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe In Galaten 1 en 2 zet Paulus haarscherp uiteen hoe hij apostel werd. Hij benadrukt telkens weer hoe zijn roeping, bediening en ook zijn evangelie anders is dan dat van de twaalf apostelen. Ook legt hij uit dat de twaalf Continue Reading

Vertalingen van 'apostelschap' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen van grote betekenis om de ons toekomende plaats onder de gelovigen in te kunnen nemen. Wij zijn immers met alle gelovigen ten nauwste verbonden. Ieder van ons heeft op zijn eigen plaats een taak en opgave te vervullen. Daarover gaan de nu volgende verzen, 4 tot 8. (b) De gelovige en zijn medegelovigen, één lichaam in Christus (vs. 4-8 De term God alles in allen komt uit 1 Korintiërs 15:28. In dit bekende hoofdstuk schrijft de apostel Paulus over de betekenis van de opstanding. Paulus schrijft de Korintebrieven 'vanuit de verdediging'. De Korintiërs hadden grote vraagtekens bij het apostelschap van deze dienstknecht van God apostelschap. Betekenis apostolaat. Er is al veel gezocht naar de betekenis van apostolaat en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website Deze bediening is voor de Apostolische Gemeente van fundamentele betekenis. De apostelen hebben als eersten de verantwoordelijkheid voor de verschillende taken en opgaven in de Gemeente, zoals: een zuivere verkondiging van het evangelie, de gemeentelijke zielszorg, de sacramentele handelingen (doop, avondmaal, verzegeling) alsmede de vergeving van schulden

Video: apostelschap - WikiWoordenboek - Wiktionar

Apostel - 13 definities - Encycl

 1. De roeping van Paulus tot het apostelschap was een uitzonderlijk ingrijpen van de verhoogde Christus en is vol van betekenis. Dit stelde prof. dr. Peter Jones donderdag tijdens de Colloque.
 2. Vraag: Herstelt God de bediening van apostel en profeet in de hedendaagse kerk? Antwoord: De beweging die de bediening van apostelen en profeten wil herstellen baseert haar bewering dat apostelen en profeten onderdeel moeten uitmaken van de kerk, op Efeziërs 4:11-12: En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te.
 3. De betekenis van discipelschap is in de loop der tijd gekerstend ofwel christelijk gemaakt. We citeerden Rick Warren uit zijn boek Doelgericht Leven: Wanneer u zich werkelijk toewijdt aan het Grote Gebod (Matt. 22:38 - red.) en de Grote Opdracht (Matt. 28:19 - red.), dan wordt u een uitmuntend christen

 1. Translation for 'apostelschap' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations
 2. Zie ook: Apostelschap, Discipelen (twaalf), Johannes (apostel), Matthias (apostel), Paulus (apostel), Een apostel (Grieks ἀπόστολος G652) heeft in het Nieuwe Testament vrijwel altijd de betekenis gebruikt van een gezant van God of van Christus die optreedt om het evangelie te verkondigen
 3. Nederlands: ·elk van de voornaamste twaalf leerlingen van Jezus en eerste verkondigers van het christendom· (religie) verkondiger van een nieuwe leer· (scheepvaart) steunhout aan de voorsteven van een schip [3]·↑ apostel in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk.
 4. 2)-Het apostelschap van de twaalven was enkel en alleen voor Israël, want het programma van God was op dat moment alleen op Israël gericht. (Matth.10:5 en verder; Hand.3:25-26). 2)-Paulus is aangesteld als de apostel der Heidenen en werd gezonden naar de volken omdat het programma van God nu voor de Heidenen is: De bedeling der genad
 5. stens opvatten primus inter pares, 'de oudste' (te vergelijken met 2Joh.1:1 en 3Joh.1:1). xxx In lijn met het joodse gebruik gaat het bij een 'oudste' blijkens de tegenstelling met 'jongeren' (vs.5) om een oudere wijze gelovige.
 6. Net als ten opzichte van de Korinthiërs moet de apostel Paulus ten aanzien van de gelovigen in het landschap Galatië zijn apostelschap verdedigen. In Gal. 1 : 1 komt dat al uit. Paulus brengt met klem naar voren dat zijn apostelschap niet een menselijke oorsprong heeft ('niet vanwege mensen') en dat mensen ook middellijkerwijs er de hand niet in gehad hebben ('niet door een mens')

3 Ziehier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over mijn apostelschap aanmatigen. 4 Hebben wij geen recht op eten en drinken? 5 Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenote op onze reizen mee te nemen, zoals de andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas? 6 9:6 1 Kor. 4:12 Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien? 7 9:7 Deut. Genade en apostelschap worden hier gelijk aan elkaar verbonden. Paulus had de gave ontvangen van het Apostelschap om naar de Heidenen te gaan en het evangelie te prediken. Zo krijgt hetzelfde (Grieks, grondtekst) woord soms een andere betekenis afhankelijk van de context Betekenis van de opstanding 3.11.13. Geloven in de opstanding . Bijbelstudies Start Inhoud Zoekmogelijkheden 3.11.7. Achter gesloten deuren - Verschijning van Jezus - Lichamelijke opstanding - Discipelen geroepen tot apostelschap . Jezus is. Op 24 april 2011, eerste Paasdag, heeft apostel Dick Riemers van Het Apostolisch Genootschap zijn opvolger bekend gemaakt: Albert Wiegman. Hij is een mens die met vertrouwen en geloof in de kracht en verbondenheid van mensen bruggen wil bouwen in de samenleving Om de betekenis van zo'n naam op het spoor te komen wil het nog wel eens helpen om te kijken waar het woord nog verder voorkomt in de Koran. Maar die optie gaat niet op: soera 112 is immers de enige plaats waar de woordstam smd voorkomt. Het verbaast dan ook niet dat er in de islamitische uitlegtraditie verschillende wegen bewandeld worden

Apostelschap - vertalen apostelschap definitie in het

Jezus schatte niet alleen vrouwen hoog in waarde, maar liet ook een duidelijke rolverdeling zien tussen man en vrouw. Dit is het duidelijkst te zien aan het feit dat Jezus enkel mannen uitkoos als apostelen. Veel Bijbelse feministen trekken de betekenis van deze duidelijke rolverdeling in twijfel of verklaren het als cultureel of tijdelijk. De gevaren van het reizen en de door mannen. servisio vertaling in het woordenboek Papiaments - Nederlands op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen 1 Kor. 8:7 Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op. 2 Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. 3 Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend. Apostel = gezondene, iemand die gezonden is door de Heer. Volgens de christelijke traditie zond Jezus discipelen uit om zijn boodschap te verspreiden. Twaalf van hen, die tot de binnenste kring van Jezus' aanhangers behoorden, worden van de overige volgelingen van Jezus onderscheiden doordat zij De Twaalf genoemd worden (de twaalf apostelen, de twaalf discipelen, de twaalf [

Apostel - Wikipedi

 1. Dat voorzetsel kan allerlei betekenissen hebben. Als er een plaats of positie mee wordt aangeduid betekent het 'in', 'op' of 'bij'. Gaat het hier ook om een positie, dan zou het kunnen betekenen dat Andronicus en Junia zich onder de apostelen bevonden, als een van hen. Echter, het gaat hier niet om een positie
 2. Discipelschap en apostelschap kunnen uitlopen op martelaarschap. Het Griekse woord marturein heeft ook die dubbele betekenis: getuige zijn en martelaar zijn. Begrijpt u? Als je zo geroepen wordt, dan kom je niet zonder slag of stoot in de hemel terecht, maar integendeel:.
 3. En in deze betekenis wordt dit woord hier in den titel genomen; gelijk ook Mark. 1:1. En de schrijvers van deze historie worden daarvan ook evangelisten genaamd, hoewel dat woord ook somtijds breder genomen wordt, voor een die hier en daar gezonden wordt om het Evangelie te prediken. Zie Hand. 21:8. Ef. 4:11. 2 Tim. 4:5
 4. De apostel Petrus behoorde tot de twaalven en nam onder hen een zeer belangrijke positie in. Ook is hij de apostel waar het om draait in de eerste helft van het boek Handelingen. Evenals Jakobus gold ook Petrus als één van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem (Galaten 2:9). Hem waren de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven (Mattheus 16:19); sleutels die hij in Handelingen.

Kunstenares Carla Veldhuis kwam in rond haar twintigste tot geloof door een theaterstuk. Sindsdien zet ze haar artistieke talenten in om mensen te inspireren en in aanraking te brengen met Gods liefde. Dat ziet ze geregeld gebeuren. Ik maak het veel mee dat mensen stiekem tranen wegvegen tijdens een theaterstuk, en dat ze verder willen praten met ons gebedsteam Hierdoor had hij aan het universele karakter van het apostelschap een blijvende betekenis kunnen geven. Want al zijn de herders dan aan hun locale gemeenten gebonden, de zendeling vindt zijn arbeidsveld onder de volkeren van de hele wereld. Aan dat aspect van het apostelschap heeft Calvijn kennelijk niet gedacht. Dat heeft echter een diepere reden Hij schrijft van de hemel verkoren te zijn tot het apostelschap. Deze onbekende apostel heeft voor ons een boodschap. Luister maar wat in Johannes 14 vers 22 en 23 van hem staat: maar in alle verantwoordelijkheid het Woord in rechte zin en betekenis recht te snijden als een dienaar die niet beschaamt Alles erin heeft een diepzinnige betekenis, zowel het kwaad als de remedie, het toenemen van het bijgeloof en het fysieke feit dat bestemd is om het laatstgenoemde te overwinnen. 7. Verder spreekt hij het volgende eindigden alle bovennatuurlijkheid en wonderen volgens De Gasparin 'met het apostelschap'. Maar. De betekenis 'schepping, schepsel' veranderde in de loop der tijd in 'geaardheid, gestalte, toestand, vorm' en die ontwikkeling zou het woord geschikt hebben gemaakt voor de functie van suffix. In die latere betekenis vinden we -schap als woord nog terug in het Engels: shape. Ook het Middelnederlands kent deze betekenis van -schap al

Aantekeningen bij de Bijbel

Het zou interessant zijn om te onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt. In sommige tradities is het ambt zodanig verwoven met de theologische identiteit van de geloofsgemeenschap, dat een meer algemeen spreken over leiderschap, invloed en zelfs macht met betrekking tot het ambt als taboe geldt Zij hebben dan ook veel ruimere betekenis dan de woorden op zich zouden doen vermoeden. Zoals lichaam bij Paulus de uitgebreidere betekenis heeft van existentie wordt ook met pneuma en gramma een situatie beschreven, die door een de mens beheersende macht bepaald wordt Spirituele teksten Online-programma's en boeken van Rozekruis Pers en Pentagram boekwinkel Menu Spring naar de inhou

Apocalyps - Wikipedi

Die passage komt vlak na verzen waarin Paulus zijn apostelschap verdedigde. Bovendien noemt de bijbel niemand anders die iets dergelijks heeft meegemaakt, en het is Paulus die ons erover vertelt. Het is dus waarschijnlijk dat Paulus dit visioen had. Welk paradijs ging hij bij die bovennatuurlijke belevenis binnen? 2 Korinthiërs 11:5, 23-31 Vertalingen van 'apparaat' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Apostolaat - 5 definities - Encycl

Betekenis Edit. De grote verdienste van Dom Verheul op het gebied van liturgie werd erkend toen hem op 2 april 1987 aan het Liturgisch instituut Sant'Anselmo te Rome de graad van doctor honoris causa werd verleend. Niet toevallig gebeurde dat tijdens een studiedag over de theologie van Dom Odo Casel, waarbije Verheul sinds 1946 nauw was. Deze heeft een diepgaand onderzoek ondernomen naar de betekenis van het apostelschap in het Nieuwe Testament 8). Natuurlijk kan het aan Dr. Boon niet euvel worden geduid, dat hij er niet kennis van heeft genomen noch het vermeld heeft. Het boek is ongeveer tegelijk met dat van hemzelf gepubliceerd

apostelschap - Vertaling Nederlands-Spaan

Paulus gaat verder over zijn persoonlijk en ambtelijk leven. Door Welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor Zijn naam.Nee, Paulus is zich terdege bewust dat hij niet de enige apostel is. Wij, zegt hij, hebben ontvangen genade en het apostelschap. Meervoud aandacht voor de betekenis van geografische omschrijvingen en passages. Wat gebeurt er als er een grens, rivier of landschap wordt beschreven? In de moderne tijd, zo vindt de auteur, is dit soort omschrijvingen te veel behandeld als aanduidingen van plekken op de kaart. Alsof de geografische aanduidingen geen tekstuele en theologische betekenis De Tweede brief van de . apostel Paulus aan Timotheus . vers bij vers studie. door J.W.Weeda . Introductie: Dit is tweede en tevens de laatste brief van de apostel Paulus in zijn leven hier op aarde

1974, werd het apostelschap niet als vastberaden leiderschap maar als dwingelandij neergezet. Brand komt niet verder dan de vaststelling dat veel afhangt van de gezichtshoek waaruit de zaak bekeken wordt. De betekenis van de uitzonderlijke status van de apostel - toch het struikelblok voor een buitenstander - voor deze persoon e schrijver zeer nadrukkelijk diens goddelijke roeping tot het apostelschap op de voorgrond wordt gesteld, aan de andere kant voor de lezers elk eervol predikaat wordt weggelaten, daarentegen aan de groet wordt toegevoegd een wijzen op de betekenis van Christus' verlossingsdood en een loven van God de Vader Van dit artikel is ook een korte herschrijving te lezen. God heeft Zich in Zijn Woord op vele manieren geopenbaard. De historische, profetische en literaire gedeelten zijn meestal in de vorm van kleine rollen of pamfletten tot ons gekomen. Maar Zijn laatste en hoogste openbaringen kennen wij als brieven, of - om het wat formeler Het adres op de envelop Lees verder Dit artikel is een verkorte herziening van Het adres op de envelop. God heeft Zich in Zijn Woord op vele manieren geopenbaard. Zijn laatste en hoogste openbaringen kennen wij in de vorm van brieven, in het bijzonder die van Paulus. Brieven moeten van een adres zijn voorzien om er zeker van te zijn, dat ze Het adres op de envelop - kort Lees verder

De brief van Paulus aan de Efeziërs is een brief die hij schreef aan het einde van zijn apostelschap vanuit de gevangenis. Juist vanuit deze positie beschreef Paulus de hoogste openbaringen die aan hem onthuld waren door Christus Jezus. 1.Efez leeftijd translation in Dutch-Papiamento dictionary. nl Het tijdschrift FDA Consumer doet terecht de aanbeveling: Vraag, in plaats van te lijnen omdat 'iedereen' het doet of omdat je niet zo slank bent als je wel zou willen, eerst aan een arts of een voedingsdeskundige of je te zwaar bent of te veel lichaamsvet hebt voor je leeftijd en lengte

apostelschap - Vertaling Nederlands-Fran

Paulus' apostelschap - Gezonde woorden

 • Subwoofer aansluiten op sigarettenaansteker.
 • 30 dagen water drinken.
 • 7zip Mac.
 • Best Protection Paladin legendaries Shadowlands.
 • Vragen over de Europese Unie.
 • Wanneer bloeit Magnolia.
 • Halo naevus melanoom.
 • Baby shirt bedrukken morgen in huis.
 • Install Android SDK 28.
 • Extensionelle Wijnegem.
 • Anti Ajax grappen.
 • Zekering codes.
 • Bekkenbodem oefeningen.
 • Kabbala boek.
 • Nissan Navara pk.
 • Dijkstra Vereenigde pascallaan lelystad.
 • Kromagazine nl win.
 • Quick openingsuren.
 • Suikerdecoratie Baby.
 • Case parts list.
 • Lumière betekenis.
 • Google webstore.
 • Rusland 1867.
 • Franjehaai.
 • Forza Alfeo prijs.
 • Gezonde tanden laten trekken.
 • STRAATHOND new.
 • B&B Sint Martens Voeren.
 • Zitten teken in klimop.
 • Marskramer Rotterdam.
 • Angiokeratomen zalf.
 • Monica Geuze Lars.
 • Keversite belgie.
 • Medela koeltas hoe lang koud.
 • Waterminnende planten.
 • Sweet 16 cadeau pakket.
 • Permanente make up tarieven.
 • Mosa tiles.
 • Beïnvloedingstechnieken Cialdini.
 • Weber warmteverdeler.
 • Evenement Alden Biesen.